Visa allt om Uppsala Stadshus AB
Visa allt om Uppsala Stadshus AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 * 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 7 000 8 000 5 000 4 000 6 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 000 -1 000 -2 000 -1 000 -1 000 -1 000 -2 000 - -2 000 -1 000
Resultat efter finansnetto -22 000 -23 000 97 000 194 000 -2 000 -13 000 1 000 - -73 000 -45 000
Årets resultat -1 000 83 000 171 000 232 000 45 000 -5 000 12 000 - -53 000 2 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 * 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 178 000 5 676 000 5 402 000 5 085 000 4 752 000 3 700 000 3 688 000 3 537 000 3 425 000 3 268 000
Omsättningstillgångar 89 000 69 000 145 000 244 000 61 000 19 000 64 000 44 000 37 000 43 000
Tillgångar 6 267 000 5 745 000 5 547 000 - 4 813 000 3 719 000 3 752 000 3 581 000 3 462 000 3 311 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 998 000 4 000 000 3 975 000 3 819 000 3 587 000 2 627 000 2 611 000 2 561 000 2 504 000 2 473 000
Obeskattade reserver 56 000 56 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 560 000 1 235 000 1 127 000 945 000 945 000 780 000 995 000 921 000 871 000 816 000
Kortfristiga skulder 652 000 454 000 425 000 564 000 281 000 312 000 146 000 99 000 87 000 22 000
Skulder och eget kapital 6 267 000 5 745 000 5 547 000 5 328 000 4 813 000 3 719 000 3 752 000 3 581 000 3 462 000 3 311 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12 *
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 59 000 15 000 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 000 8 000 5 000 4 000 6 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 000 -1 000 -2 000 -1 000 -1 000 -1 000 -2 000 - -2 000 -1 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,50% 60,00% 25,00% -33,33% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,02% -0,02% 2,24% - 0,75% 0,73% 1,09% - -1,24% -0,27%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -14,29% -12,50% 2 480,00% 5 675,00% 600,00% 900,00% 1 366,67% - -1 433,33% -300,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -8 042,86% -4 812,50% -5 600,00% -8 000,00% -3 666,67% -9 766,67% -2 733,33% -1 833,33% -1 666,67% 700,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,49% 70,39% 71,94% - 74,53% 70,64% 69,59% 71,52% 72,33% 74,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 13,65% 15,20% 34,12% 43,26% 21,71% 6,09% 43,84% 44,44% 42,53% 195,45%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2010-12 : Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...