Visa allt om Telestrand AB
Visa allt om Telestrand AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 46 231 78 488 64 225 55 093 60 883 71 965 69 967 61 989 66 132 75 445
Övrig omsättning 2 183 66 23 13 59 25 50 72 4 48
Rörelseresultat (EBIT) 1 731 -145 -1 300 -2 224 4 2 138 2 530 1 599 1 572 4 469
Resultat efter finansnetto 1 898 199 -814 -1 180 32 1 945 2 069 1 003 1 488 4 328
Årets resultat 2 004 371 0 7 1 101 1 848 1 353 990 1 249 2 736
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 904 3 641 3 964 3 801 4 158 4 258 4 592 4 401 4 392 4 962
Omsättningstillgångar 5 999 41 521 39 470 37 477 49 137 54 492 52 892 51 100 49 490 50 491
Tillgångar 7 904 45 163 43 433 41 279 53 294 58 750 57 484 55 501 53 882 55 453
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 889 31 884 31 513 31 513 31 505 30 404 28 556 27 203 26 214 24 965
Obeskattade reserver 2 817 2 997 3 317 4 171 5 423 6 983 7 608 7 463 7 904 8 251
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 8 628 9 257 13 333 13 121 12 651 12 226
Kortfristiga skulder 1 198 10 281 8 603 5 595 7 738 12 106 7 987 7 714 7 114 10 012
Skulder och eget kapital 7 904 45 163 43 433 41 279 53 294 58 750 57 484 55 501 53 882 55 453
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 549 557 523 115
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 200 -
Löner till övriga anställda - 8 930 8 484 7 159 7 689 7 781 6 627 6 586 6 844 7 158
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 3 838 3 673 3 042 3 243 3 255 2 971 2 948 3 004 3 022
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 48 414 78 554 64 248 55 106 60 942 71 990 70 017 62 061 66 136 75 493
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 25 24 21 23 2 23 23 24 25
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 719 3 140 2 676 2 623 2 647 35 983 3 042 2 695 2 756 3 018
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 482 516 510 494 482 5 606 449 445 437 421
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 967 396 -783 -1 843 422 2 566 2 955 2 093 2 235 5 113
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -41,10% 22,21% 16,58% -9,51% -15,40% 2,86% 12,87% -6,26% -12,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,04% 0,51% -1,79% -1,82% 0,79% 4,41% 4,98% 3,29% 4,19% 9,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,11% 0,29% -1,21% -1,36% 0,69% 3,60% 4,09% 2,95% 3,41% 6,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 28,47% 24,67% 25,35% 25,21% 25,60% 25,27% 24,89% 25,72% 25,62% 25,82%
Rörelsekapital/omsättning 10,38% 39,80% 48,06% 57,87% 68,00% 58,90% 64,18% 69,99% 64,08% 53,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 77,00% 75,77% 78,51% 84,22% 66,61% 60,51% 59,43% 58,92% 59,21% 55,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 500,75% 177,10% 211,11% 367,99% 393,12% 285,57% 411,89% 418,25% 426,69% 302,55%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...