Visa allt om Advokat Peter Rader Aktiebolag
Visa allt om Advokat Peter Rader Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 976 4 587 3 434 3 522 2 382 2 810 2 126 1 631 2 222 3 119
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -388 1 879 887 1 019 734 33 -257 5 353 375
Resultat efter finansnetto -714 1 875 927 1 054 778 296 -217 61 368 410
Årets resultat -312 1 105 548 543 457 232 -84 35 211 289
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 89 484 566 620 304 289 42 12 -7 -4
Omsättningstillgångar 6 677 10 979 13 493 8 612 9 797 8 929 6 050 16 282 26 882 5 593
Tillgångar 6 767 11 463 14 059 9 232 10 101 9 218 6 092 16 295 26 875 5 588
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 269 2 736 1 786 1 388 995 666 683 888 1 033 821
Obeskattade reserver 762 1 170 718 491 179 0 0 133 136 62
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 738 7 557 11 555 7 352 8 927 8 552 5 408 15 274 25 706 4 704
Skulder och eget kapital 6 767 11 463 14 059 9 232 10 101 9 218 6 092 16 295 26 875 5 588
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 551 490 300 560 596
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 485 1 223 1 524 1 084 811 684 415 307 404 391
Varav resultatlön till övriga anställda 0 550 180 - - - - 0 - -
Sociala kostnader 283 435 567 447 342 643 540 469 716 1 091
Utdelning till aktieägare 160 155 155 150 150 128 250 120 180 0
Omsättning 976 4 587 3 434 3 522 2 382 2 810 2 126 1 631 2 222 3 119
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 488 2 294 1 145 1 174 794 937 709 816 741 1 560
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 387 836 703 520 390 644 512 545 565 1 041
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -316 1 951 961 1 068 739 38 -251 10 356 378
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -78,72% 33,58% -2,50% 47,86% -15,23% 32,17% 30,35% -26,60% -28,76% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -10,49% 16,38% 6,61% 11,42% 7,70% 3,21% -3,55% 0,43% 1,38% 7,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -72,75% 40,94% 27,05% 29,93% 32,66% 10,53% -10,16% 4,29% 16,65% 13,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 301,13% 74,60% 56,44% 35,78% 36,52% 13,42% 30,20% 61,80% 52,93% 28,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,31% 31,83% 16,69% 18,95% 11,16% 7,22% 11,21% 6,04% 4,21% 15,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 178,62% 145,28% 116,77% 117,14% 109,75% 104,41% 111,87% 106,60% 104,57% 118,90%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...