Visa allt om Skövde Farmartjänst Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 24 830 19 322 16 647 18 170 20 581 16 152 16 768 14 870 14 573 14 138
Övrig omsättning 497 60 0 100 0 20 91 176 3 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 560 1 460 258 104 1 425 855 662 1 592 1 819 1 441
Resultat efter finansnetto 1 507 1 424 221 70 1 395 820 618 1 540 1 775 1 259
Årets resultat 930 937 223 8 910 719 986 1 044 1 362 887
Balansräkningar (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 567 2 239 1 140 1 841 2 036 1 648 2 670 3 182 2 112 1 782
Omsättningstillgångar 11 960 10 921 9 015 8 838 10 142 8 223 7 124 6 182 5 128 4 317
Tillgångar 14 527 13 159 10 155 10 679 12 178 9 871 9 794 9 364 7 239 6 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 156 5 226 4 289 4 066 6 058 6 148 5 429 4 743 3 700 2 337
Obeskattade reserver 818 498 281 489 577 465 574 1 226 1 037 1 016
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 330 1 145 289 661 572 544 821 570 548 206
Kortfristiga skulder 6 223 6 291 5 296 5 463 4 971 2 714 2 970 2 824 1 954 2 541
Skulder och eget kapital 14 527 13 159 10 155 10 679 12 178 9 871 9 794 9 364 7 239 6 100
Löner & utdelning (tkr)
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 5 026 4 531 3 605 3 295
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - - - - - 1 874 1 496 1 296 1 102
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 2 000 1 000 0 300 0 0
Omsättning 25 327 19 382 16 647 18 270 20 581 16 172 16 859 15 046 14 576 14 138
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 16 15 16 17 16 14 12 11 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 552 1 208 1 110 1 136 1 211 1 010 1 198 1 239 1 325 1 178
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 547 497 483 476 465 483 498 507 454 372
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 339 2 000 959 944 2 167 1 697 1 548 2 266 2 414 1 933
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 28,51% 16,07% -8,38% -11,71% 27,42% -3,67% 12,76% 2,04% 3,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,77% 11,11% 2,57% 0,98% 11,73% 8,68% 6,82% 17,05% 25,16% 23,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,30% 7,57% 1,57% 0,58% 6,94% 5,31% 3,98% 10,74% 12,50% 10,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,60% 68,49% 66,18% 62,12% 60,47% 70,03% 63,41% 71,08% 64,61% 58,30%
Rörelsekapital/omsättning 23,11% 23,96% 22,34% 18,57% 25,13% 34,11% 24,77% 22,58% 21,78% 12,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,77% 42,67% 44,39% 41,65% 53,44% 65,96% 60,00% 60,86% 62,29% 50,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 191,40% 172,95% 169,34% 160,74% 202,94% 300,96% 237,85% 216,75% 260,03% 167,77%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!