Visa allt om Ericssons Bildemontering Aktiebolag
Visa allt om Ericssons Bildemontering Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 9 197 8 623 9 086 7 573 9 527 8 986 7 561 7 362 7 964 7 892
Övrig omsättning 402 408 236 42 30 34 259 123 32 51
Rörelseresultat (EBIT) 562 305 584 -221 1 582 1 164 416 206 1 177 1 095
Resultat efter finansnetto 540 361 698 -50 1 764 1 230 485 446 1 487 1 233
Årets resultat 441 352 571 161 1 215 716 490 497 1 049 789
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 755 2 858 3 009 2 517 2 663 2 809 3 068 2 765 3 013 3 764
Omsättningstillgångar 4 352 6 220 8 364 8 347 9 266 8 313 7 577 8 227 7 899 6 326
Tillgångar 7 107 9 078 11 373 10 863 11 930 11 121 10 645 10 992 10 912 10 090
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 326 884 8 012 7 441 7 879 7 224 7 548 7 658 7 161 6 553
Obeskattade reserver 1 819 1 853 1 949 1 994 2 275 2 172 1 929 2 125 2 388 2 351
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 800 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 162 1 341 1 412 1 428 1 775 1 725 1 167 1 209 1 362 1 186
Skulder och eget kapital 7 107 9 078 11 373 10 863 11 930 11 121 10 645 10 992 10 912 10 090
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 1 444 1 434 1 409 1 376 1 456
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 529 2 698 2 835 2 511 2 606 1 008 912 836 759 614
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 334 1 109 1 054 927 969 910 904 922 871 808
Utdelning till aktieägare 200 0 1 120 0 0 0 480 0 600 0
Omsättning 9 599 9 031 9 322 7 615 9 557 9 020 7 820 7 485 7 996 7 943
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 9 9 8 8 8 8 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 150 958 1 010 947 1 191 1 123 945 920 996 987
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 485 424 391 404 413 392 368 357 342 328
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 880 576 799 -74 1 788 1 423 678 501 1 528 1 453
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,66% -5,10% 19,98% -20,51% 6,02% 18,85% 2,70% -7,56% 0,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,98% 3,98% 6,15% -0,45% 14,79% 11,06% 4,56% 4,06% 13,65% 12,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,17% 4,19% 7,69% -0,65% 18,52% 13,69% 6,41% 6,06% 18,70% 15,62%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,22% 61,96% 59,41% 57,07% 66,12% 65,01% 60,42% 60,43% 65,39% 62,91%
Rörelsekapital/omsättning 23,81% 56,58% 76,51% 91,36% 78,63% 73,31% 84,78% 95,33% 82,08% 65,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,62% 25,66% 83,81% 82,03% 80,10% 79,35% 84,26% 83,59% 81,38% 81,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 164,62% 412,38% 544,19% 536,20% 486,82% 447,13% 597,86% 632,51% 535,17% 481,96%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...