Visa allt om Stefans Reklam & Entreprenadtjänst i Kungälv AB
Visa allt om Stefans Reklam & Entreprenadtjänst i Kungälv AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 1 123 1 316 930 916 818 1 231 1 110 802 1 096 1 346
Övrig omsättning - - 93 14 36 - 40 - - 15
Rörelseresultat (EBIT) 72 -31 122 14 -97 -57 78 163 -15 212
Resultat efter finansnetto 72 -31 122 14 -95 -52 79 166 13 206
Årets resultat 42 9 64 6 16 -4 51 97 21 109
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 519 532 633 674 806 755 747 570 334 232
Omsättningstillgångar 448 701 508 346 258 468 542 572 804 1 151
Tillgångar 968 1 233 1 141 1 020 1 064 1 223 1 289 1 141 1 137 1 382
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 726 834 825 761 755 754 782 752 675 674
Obeskattade reserver 95 83 129 94 94 205 268 267 240 263
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 42 121
Kortfristiga skulder 147 316 187 165 215 264 239 123 182 324
Skulder och eget kapital 968 1 233 1 141 1 020 1 064 1 223 1 289 1 141 1 137 1 382
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 43 50 90 86 72 93
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 439 328 373 315 453 320 28 196 197
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 173 139 149 179 381 202 116 175 128
Utdelning till aktieägare 100 150 0 0 0 15 25 20 20 20
Omsättning 1 123 1 316 1 023 930 854 1 231 1 150 802 1 096 1 361
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 374 439 465 458 409 616 555 401 548 673
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 161 205 237 262 270 445 309 118 223 212
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 85 -18 135 27 -84 -8 129 215 65 327
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -14,67% 41,51% 1,53% 11,98% -33,55% 10,90% 38,40% -26,82% -18,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,44% -2,51% 10,69% 1,37% -8,93% -4,25% 6,13% 14,55% 1,58% 15,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,41% -2,36% 13,12% 1,53% -11,61% -4,22% 7,12% 20,70% 1,64% 15,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 84,68% 77,58% 90,65% 93,34% 94,01% 97,48% 93,33% 91,52% 81,20% 84,84%
Rörelsekapital/omsättning 26,80% 29,26% 34,52% 19,76% 5,26% 16,57% 27,30% 55,99% 56,75% 61,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,65% 72,89% 81,12% 81,80% 77,47% 74,01% 75,99% 83,15% 74,56% 62,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 304,76% 221,84% 271,66% 209,70% 120,00% 177,27% 226,78% 465,04% 441,76% 355,25%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...