Visa allt om Glaskomponent i Marmaverken AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 3 961 3 723 3 592 4 404 5 508 6 091 6 247 5 523 5 375 5 092
Övrig omsättning 2 60 0 0 0 10 0 10 123 1
Rörelseresultat (EBIT) 36 -96 -171 -159 101 330 614 723 304 460
Resultat efter finansnetto 44 -92 -157 -143 109 333 627 747 301 446
Årets resultat 127 49 14 10 152 217 420 445 167 265
Balansräkningar (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 196 374 453 367 445 524 591 483 563 552
Omsättningstillgångar 2 294 2 067 2 081 2 356 2 777 2 758 2 619 2 315 1 991 2 614
Tillgångar 2 489 2 440 2 534 2 722 3 223 3 281 3 210 2 799 2 555 3 165
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 280 1 153 1 104 1 090 1 079 1 428 1 411 1 090 746 1 479
Obeskattade reserver 251 374 533 719 885 979 932 856 689 626
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 15 504 504 15 16 210 139 133 242 312
Kortfristiga skulder 943 409 393 898 1 242 664 728 720 878 749
Skulder och eget kapital 2 489 2 440 2 534 2 722 3 223 3 281 3 210 2 799 2 555 3 165
Löner & utdelning (tkr)
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 1 957 1 697
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 2 099 2 242 1 867 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 763 754 603 617 520
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 500 200 100 0 900
Omsättning 3 963 3 783 3 592 4 404 5 508 6 101 6 247 5 533 5 498 5 093
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 4 5 7 7 6 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 320 1 241 1 197 1 101 1 102 870 892 921 1 075 1 273
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 541 527 547 479 454 379 388 398 525 579
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 70 -17 -92 -80 180 409 713 803 384 527
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,39% 3,65% -18,44% -20,04% -9,57% -2,50% 13,11% 2,75% 5,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,77% -3,77% -6,12% -5,29% 3,57% 10,58% 19,60% 26,97% 12,41% 14,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,11% -2,47% -4,32% -3,27% 2,09% 5,70% 10,07% 13,67% 5,90% 9,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,05% 55,44% 59,44% 58,54% 55,97% 63,11% 68,93% 71,34% 70,77% 70,42%
Rörelsekapital/omsättning 34,11% 44,53% 46,99% 33,11% 27,87% 34,38% 30,27% 28,88% 20,71% 36,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,29% 59,21% 59,97% 60,65% 54,90% 66,80% 66,60% 62,80% 49,07% 61,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 212,20% 418,83% 450,64% 225,50% 198,87% 362,05% 313,60% 280,97% 195,56% 301,34%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...