Visa allt om Statt Söderhamn Aktiebolag
Visa allt om Statt Söderhamn Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 669 3 752 3 437 2 377 2 959 3 015 2 895 2 827 4 068 3 432
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 112 526 833 482 112 -637 124 861 1 919 909
Resultat efter finansnetto 18 044 -95 121 -227 -740 -1 446 -433 503 1 330 1 416
Årets resultat 16 248 8 10 -268 -592 -1 109 -504 470 1 314 1 649
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 518 12 972 13 225 13 478 13 721 13 995 13 947 14 470 13 854 13 922
Omsättningstillgångar 9 414 4 218 4 523 5 357 4 342 5 192 1 981 1 705 2 030 4 178
Tillgångar 20 932 17 190 17 748 18 835 18 063 19 187 15 928 16 175 15 884 18 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 151 1 903 1 895 1 885 1 763 1 553 1 595 1 664 1 668 5 684
Obeskattade reserver 2 329 2 326 2 259 2 098 1 948 1 737 1 693 1 467 1 603 2 104
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 80 930 1 780 2 859 3 480 4 101 4 723 5 344 5 965
Kortfristiga skulder 452 12 881 12 664 13 072 11 493 12 417 8 539 8 321 7 269 4 347
Skulder och eget kapital 20 932 17 190 17 748 18 835 18 063 19 187 15 928 16 175 15 884 18 100
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000
Omsättning 4 669 3 752 3 437 2 377 2 959 3 015 2 895 2 827 4 068 3 432
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 364 779 1 086 746 385 -390 329 1 058 1 919 909
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 24,44% 9,16% 44,59% -19,67% -1,86% 4,15% 2,41% -30,51% 18,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 88,20% 3,11% 4,74% 3,22% 0,68% -3,25% 0,78% 5,33% 12,09% 10,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 395,44% 14,23% 24,50% 25,49% 4,16% -20,66% 4,28% 30,49% 47,22% 55,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 20,28% 3,79% -21,13% 4,28% 30,46% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 191,95% -230,89% -236,86% -324,57% -241,67% -239,64% -226,53% -234,03% -128,79% -4,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 95,39% 21,62% 20,61% 18,70% 17,71% 14,77% 17,85% 16,97% 17,77% 39,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 082,74% 32,75% 35,72% 40,98% 37,78% 41,81% 23,20% 20,49% 27,93% 96,11%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...