Visa allt om Handels Aktiebolaget i Värnamo
Visa allt om Handels Aktiebolaget i Värnamo

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 952 864 932 1 157 1 086 1 048 1 443 936 2 215 1 859
Övrig omsättning 182 - - 98 51 - - 13 - -
Rörelseresultat (EBIT) 424 -139 21 327 94 -293 48 -24 589 553
Resultat efter finansnetto 450 -87 67 349 104 -258 62 51 629 571
Årets resultat 265 19 124 202 82 -49 29 42 298 412
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 491 472 431 418 415 515 433 345 291 74
Omsättningstillgångar 1 856 1 418 1 859 2 019 1 807 1 891 2 316 2 186 2 494 2 221
Tillgångar 2 347 1 889 2 290 2 437 2 221 2 406 2 749 2 531 2 785 2 296
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 177 1 152 1 384 1 415 1 364 1 446 1 623 1 877 1 969 1 790
Obeskattade reserver 165 55 180 273 185 193 450 498 513 306
Avsättningar (tkr) 579 586 536 520 515 517 341 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 426 96 191 230 157 250 336 157 303 200
Skulder och eget kapital 2 347 1 889 2 290 2 437 2 221 2 406 2 749 2 531 2 785 2 296
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 - 385 328 341 315
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 268 388 424 486 386 180 62 179 92
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 155 145 154 153 316 366 166 316 257
Utdelning till aktieägare 165 240 250 155 151 164 128 128 134 119
Omsättning 1 134 864 932 1 255 1 137 1 048 1 443 949 2 215 1 859
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 - 2 3 2 2 2 2 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 952 - 466 386 543 524 722 468 738 930
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 320 - 273 193 290 357 446 287 273 325
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 429 -139 21 327 95 -232 109 47 617 578
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,19% -7,30% -19,45% 6,54% 3,63% -27,37% 54,17% -57,74% 19,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,17% -4,55% 2,93% 14,32% 5,76% -10,72% 2,26% 2,02% 22,62% 25,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 47,27% -9,95% 7,19% 30,16% 11,79% -24,62% 4,30% 5,45% 28,44% 30,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 72,11% 95,17% 100,00% 86,83% 80,92% 92,93% 100,00% 82,98% 84,94%
Rörelsekapital/omsättning 150,21% 153,01% 178,97% 154,62% 151,93% 156,58% 137,21% 216,77% 98,92% 108,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,63% 63,26% 66,57% 66,80% 67,55% 66,01% 71,10% 88,66% 83,96% 87,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 123,24% 331,25% 190,58% 259,13% 368,79% 238,80% 419,05% 839,49% 579,54% 714,50%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...