Visa allt om Per-Åke Olsson Förvaltnings Aktiebolag
Visa allt om Per-Åke Olsson Förvaltnings Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 23 232 27 599 27 479 27 786 26 403 25 585 24 117 24 534
Övrig omsättning - 70 590 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -43 -36 607 468 342 758 748 1 010 710 917
Resultat efter finansnetto 122 -15 640 529 407 779 885 1 067 791 949
Årets resultat 98 528 468 274 358 759 789 635 524 685
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 1 3 607 807 1 041 567 756 759 849
Omsättningstillgångar 411 1 940 5 810 6 919 6 121 5 943 5 825 5 308 4 804 4 086
Tillgångar 411 1 941 5 813 7 526 6 928 6 984 6 393 6 065 5 562 4 935
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 218 1 755 4 897 4 942 4 669 4 310 3 652 3 163 2 728 2 355
Obeskattade reserver 0 0 697 666 516 601 864 1 021 864 809
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 193 187 219 1 918 1 743 2 073 1 878 1 881 1 971 1 772
Skulder och eget kapital 411 1 941 5 813 7 526 6 928 6 984 6 393 6 065 5 562 4 935
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 509 512 486 473 461 441 329 376
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 1 882 2 198 2 132 2 010 1 717 1 605 1 632 1 496
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 2 754 848 805 778 696 736 724 612
Utdelning till aktieägare 98 0 3 500 0 0 0 100 300 200 150
Omsättning 0 70 23 822 27 599 27 479 27 786 26 403 25 585 24 117 24 534
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 8 9 9 9 8 8 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 2 904 3 067 3 053 3 087 3 300 3 198 3 445 3 505
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 393 395 380 362 359 348 384 355
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -42 -36 721 667 577 990 1 038 1 286 935 1 129
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% -15,82% 0,44% -1,10% 5,24% 3,20% 6,09% -1,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - 11,06% 7,10% 5,96% 11,20% 13,87% 19,36% 14,22% 19,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - 2,77% 1,93% 1,50% 2,81% 3,36% 4,59% 3,28% 3,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - 16,14% 16,94% 16,78% 17,87% 17,18% 18,06% 17,07% 17,23%
Rörelsekapital/omsättning - - 24,07% 18,12% 15,93% 13,93% 14,95% 13,39% 11,75% 9,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,04% 90,42% 93,59% 72,19% 72,88% 68,05% 67,09% 64,27% 60,23% 59,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 212,95% 1 037,43% 2 652,97% 302,50% 283,99% 230,29% 248,30% 222,12% 193,66% 174,32%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...