Visa allt om Galjaden Fastigheter AB

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
Nettoomsättning 77 749 85 899 97 556 85 889 79 124 73 589 70 073 71 745 78 747 53 180
Övrig omsättning 144 1 599 918 1 727 81 117 6 606 5 032 1 445 969 1 692
Rörelseresultat (EBIT) 17 357 19 153 14 149 17 251 106 570 43 729 33 695 40 131 27 208 23 687
Resultat efter finansnetto 19 516 122 834 61 292 43 689 148 823 25 939 17 857 26 447 15 612 14 450
Årets resultat 1 268 105 722 44 334 31 538 119 947 23 086 16 092 20 135 12 342 10 586
Balansräkningar (tkr)
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 719 613 670 191 737 812 820 856 680 981 626 739 531 730 536 852 446 657 379 041
Omsättningstillgångar 52 437 65 037 142 551 110 552 134 700 53 057 45 247 35 448 34 256 48 858
Tillgångar 772 050 735 228 880 363 931 408 815 681 679 796 576 977 572 300 480 913 427 899
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 251 952 270 658 264 686 230 493 213 795 94 133 78 163 74 156 67 123 54 795
Minoritetsintressen 0 0 -55 0 459 291 1 271 2 022 1 795 1
Avsättningar (tkr) 13 021 12 395 18 961 20 353 19 353 5 131 1 788 2 974 2 329 1 921
Långfristiga skulder 448 136 422 638 560 573 563 953 486 351 476 983 457 850 438 216 382 567 335 822
Kortfristiga skulder 58 941 29 537 36 198 116 609 95 723 103 258 37 905 54 932 27 099 35 360
Skulder och eget kapital 772 050 735 228 880 363 931 408 815 681 679 796 576 977 572 300 480 913 427 899
Löner & utdelning (tkr)
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 77 893 87 498 98 474 87 616 160 241 80 195 75 105 73 190 79 716 54 872
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 0 0 - 0 0 - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 35 554 40 276 40 446 40 422 128 339 53 300 39 672 44 986 31 556 28 021
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,49% -11,95% 13,58% 8,55% 7,52% 5,02% -2,33% -8,89% 48,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,05% 18,75% 9,00% 6,38% 20,22% 6,62% 6,03% 7,32% 5,88% 5,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 40,22% 160,49% 81,19% 69,17% 208,46% 61,15% 49,64% 58,36% 35,90% 46,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 60,40%
Rörelsekapital/omsättning -8,37% 41,33% 109,02% -7,05% 49,26% -68,22% 10,48% -27,16% 9,09% 25,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,63% 36,81% 30,07% 24,75% 26,21% 13,85% 13,55% 12,96% 13,96% 12,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 88,97% 220,19% 393,81% 94,81% 140,72% 51,38% 119,37% 64,53% 126,41% 138,17%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
Nettoomsättning 15 820 14 416 14 783 13 501 11 067 12 807 10 275 9 422 7 269 5 403
Övrig omsättning 6 19 433 10 684 108 89 - 7 - 20
Rörelseresultat (EBIT) -1 371 -2 389 -803 -2 669 -3 952 2 086 2 146 2 687 81 -2 163
Resultat efter finansnetto 13 871 143 075 69 154 30 684 140 729 11 112 7 884 13 308 6 474 5 530
Årets resultat 528 129 291 38 297 26 360 103 450 8 561 10 394 7 095 3 450 5 543
Balansräkningar (tkr)
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 300 255 277 315 255 392 264 409 229 768 165 724 141 284 146 616 127 536 113 825
Omsättningstillgångar 78 269 94 883 125 483 106 180 129 265 18 831 25 228 12 175 11 699 7 480
Tillgångar 378 524 372 198 380 875 370 589 359 033 184 555 166 512 158 791 139 235 121 305
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 182 276 201 748 172 457 144 160 132 801 29 350 35 730 37 007 39 007 34 169
Obeskattade reserver 13 040 13 040 13 047 16 796 16 125 1 899 572 5 500 1 900 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 110 969 96 561 135 350 158 046 130 346 145 577 116 661 109 019 93 418 83 628
Kortfristiga skulder 72 239 60 849 60 021 51 587 79 761 7 729 13 549 7 265 4 910 3 508
Skulder och eget kapital 378 524 372 198 380 875 370 589 359 033 184 555 166 512 158 791 139 235 121 305
Löner & utdelning (tkr)
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
Utdelning till aktieägare 10 000 20 000 100 000 10 000 0 0 0 5 000 10 000 0
Omsättning 15 826 14 435 15 216 24 185 11 175 12 896 10 275 9 429 7 269 5 423
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 0 0 - 0 0 - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 296 -2 314 -361 -1 577 -2 924 2 955 2 697 3 237 637 -1 603
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,74% -2,48% 9,50% 21,99% -13,59% 24,64% 9,05% 29,62% 34,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,19% 42,14% 22,23% 12,20% 42,96% 11,08% 8,66% 10,63% 8,45% 10,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 124,15% 1 088,09% 572,78% 334,87% 1 393,74% 159,73% 140,27% 179,10% 161,88% 233,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 27,24%
Rörelsekapital/omsättning 38,12% 236,08% 442,82% 404,36% 447,31% 86,69% 113,66% 52,11% 93,40% 73,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,84% 56,94% 47,95% 42,44% 40,49% 16,71% 21,71% 25,86% 29,02% 28,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 108,35% 155,93% 209,07% 205,83% 162,07% 243,64% 186,20% 167,58% 238,27% 213,23%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...