Visa allt om Galjaden Fastigheter AB
Visa allt om Galjaden Fastigheter AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-04
Nettoomsättning 97 556 85 889 79 124 73 589 70 073 71 745 78 747 53 180 55 083 37 481
Övrig omsättning 918 1 727 81 117 6 606 5 032 1 445 969 1 692 125 -
Rörelseresultat (EBIT) 14 149 17 251 106 570 43 729 33 695 40 131 27 208 23 687 29 444 5 593
Resultat efter finansnetto 61 292 43 689 148 823 25 939 17 857 26 447 15 612 14 450 18 698 -4 139
Årets resultat 44 334 31 538 119 947 23 086 16 092 20 135 12 342 10 586 17 843 -3 445
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 737 812 820 856 680 981 626 739 531 730 536 852 446 657 379 041 330 548 259 697
Omsättningstillgångar 142 551 110 552 134 700 53 057 45 247 35 448 34 256 48 858 46 481 24 021
Tillgångar 880 363 931 408 815 681 679 796 576 977 572 300 480 913 427 899 377 029 283 718
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 264 686 230 493 213 795 94 133 78 163 74 156 67 123 54 795 56 153 41 087
Minoritetsintressen -55 0 459 291 1 271 2 022 1 795 1 0 0
Avsättningar (tkr) 18 961 20 353 19 353 5 131 1 788 2 974 2 329 1 921 1 838 1 821
Långfristiga skulder 560 573 563 953 486 351 476 983 457 850 438 216 382 567 335 822 291 319 219 491
Kortfristiga skulder 36 198 116 609 95 723 103 258 37 905 54 932 27 099 35 360 27 719 21 319
Skulder och eget kapital 880 363 931 408 815 681 679 796 576 977 572 300 480 913 427 899 377 029 283 718
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 - 0 0 7
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 - 0 0 3
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 98 474 87 616 160 241 80 195 75 105 73 190 79 716 54 872 55 208 37 481
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 - 0 0 - - 0 - 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - 3 748
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - 3
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 40 446 40 422 128 339 53 300 39 672 44 986 31 556 28 021 32 948 7 592
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,58% 8,55% 7,52% 5,02% -2,33% -8,89% 48,08% -3,45% 46,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,00% 6,38% 20,22% 6,62% 6,03% 7,32% 5,88% 5,73% 9,00% 2,42%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 81,19% 69,17% 208,46% 61,15% 49,64% 58,36% 35,90% 46,13% 61,63% 18,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 60,40% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 109,02% -7,05% 49,26% -68,22% 10,48% -27,16% 9,09% 25,38% 34,06% 7,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,07% 24,75% 26,21% 13,85% 13,55% 12,96% 13,96% 12,81% 14,89% 14,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 393,81% 94,81% 140,72% 51,38% 119,37% 64,53% 126,41% 138,17% 167,69% 98,19%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-04
Nettoomsättning 14 783 13 501 11 067 12 807 10 275 9 422 7 269 5 403 6 893 4 629
Övrig omsättning 433 10 684 108 89 - 7 - 20 - -
Rörelseresultat (EBIT) -803 -2 669 -3 952 2 086 2 146 2 687 81 -2 163 2 943 -2 098
Resultat efter finansnetto 69 154 30 684 140 729 11 112 7 884 13 308 6 474 5 530 8 378 -9 117
Årets resultat 38 297 26 360 103 450 8 561 10 394 7 095 3 450 5 543 8 379 -9 115
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 255 392 264 409 229 768 165 724 141 284 146 616 127 536 113 825 90 604 83 769
Omsättningstillgångar 125 483 106 180 129 265 18 831 25 228 12 175 11 699 7 480 20 023 8 534
Tillgångar 380 875 370 589 359 033 184 555 166 512 158 791 139 235 121 305 110 627 92 303
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 172 457 144 160 132 801 29 350 35 730 37 007 39 007 34 169 36 460 26 356
Obeskattade reserver 13 047 16 796 16 125 1 899 572 5 500 1 900 0 0 1
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 135 350 158 046 130 346 145 577 116 661 109 019 93 418 83 628 71 309 40 368
Kortfristiga skulder 60 021 51 587 79 761 7 729 13 549 7 265 4 910 3 508 2 858 25 578
Skulder och eget kapital 380 875 370 589 359 033 184 555 166 512 158 791 139 235 121 305 110 627 92 303
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 - 0 0 7
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 - 0 0 3
Utdelning till aktieägare 100 000 10 000 0 0 0 5 000 10 000 0 10 000 0
Omsättning 15 216 24 185 11 175 12 896 10 275 9 429 7 269 5 423 6 893 4 629
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 - 0 0 - - 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -361 -1 577 -2 924 2 955 2 697 3 237 637 -1 603 3 597 -1 538
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,50% 21,99% -13,59% 24,64% 9,05% 29,62% 34,54% -21,62% 48,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,23% 12,20% 42,96% 11,08% 8,66% 10,63% 8,45% 10,39% 10,16% -7,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 572,78% 334,87% 1 393,74% 159,73% 140,27% 179,10% 161,88% 233,28% 163,01% -152,26%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 27,24% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 442,82% 404,36% 447,31% 86,69% 113,66% 52,11% 93,40% 73,51% 249,02% -368,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,95% 42,44% 40,49% 16,71% 21,71% 25,86% 29,02% 28,17% 32,96% 28,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 209,07% 205,83% 162,07% 243,64% 186,20% 167,58% 238,27% 213,23% 700,59% 33,36%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...