Visa allt om Håkan Anderssons Gräv & Bygg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 8 238 8 511 7 259 5 451 5 243 4 319 4 005 3 875 3 093 2 576
Övrig omsättning 96 114 199 - - 162 94 175 50 23
Rörelseresultat (EBIT) -303 993 640 -80 295 211 -216 543 346 453
Resultat efter finansnetto -354 939 600 -114 264 163 -295 489 316 428
Årets resultat 23 367 169 25 190 181 2 82 3 127
Balansräkningar (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 400 4 266 4 163 3 163 2 669 3 117 3 683 4 247 3 113 1 739
Omsättningstillgångar 1 798 2 236 1 804 1 267 1 278 993 1 034 1 310 759 518
Tillgångar 6 197 6 502 5 967 4 431 3 947 4 110 4 717 5 557 3 872 2 258
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 585 1 562 1 195 1 026 1 001 811 631 629 547 544
Obeskattade reserver 1 690 2 080 1 620 1 250 1 399 1 381 1 453 1 754 1 380 1 072
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 125 1 303 1 796 1 180 666 1 154 1 627 1 774 1 145 182
Kortfristiga skulder 1 798 1 557 1 356 975 881 764 1 007 1 400 800 460
Skulder och eget kapital 6 197 6 502 5 967 4 431 3 947 4 110 4 717 5 557 3 872 2 258
Löner & utdelning (tkr)
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 304
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 1 489 1 541 1 453 1 168 1 042 440
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 455 449 435 353 334 234
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 334 8 625 7 458 5 451 5 243 4 481 4 099 4 050 3 143 2 599
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 5 5 5 4 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 373 1 419 1 210 1 090 1 049 864 1 001 969 1 031 859
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 607 569 446 472 391 404 477 387 465 339
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 664 1 801 1 352 545 874 799 367 1 051 769 731
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,21% 17,25% 33,17% 3,97% 21,39% 7,84% 3,35% 25,28% 20,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,89% 15,27% 10,73% -1,81% 7,47% 5,13% -4,58% 9,77% 9,92% 20,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,68% 11,67% 8,82% -1,47% 5,63% 4,89% -5,39% 14,01% 12,42% 17,62%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 79,46% 79,59% 77,56% 81,65% 82,74% 83,61% 76,68% 76,41% 80,54% 82,26%
Rörelsekapital/omsättning 0,00% 7,98% 6,17% 5,36% 7,57% 5,30% 0,67% -2,32% -1,33% 2,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,85% 48,98% 41,20% 45,16% 53,01% 45,94% 37,40% 34,58% 40,39% 59,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 100,00% 143,61% 133,04% 129,95% 145,06% 129,97% 102,68% 93,57% 94,88% 112,61%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...