Visa allt om L o I Zachrissons Livs Aktiebolag
Visa allt om L o I Zachrissons Livs Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 34 832 32 482 31 428 30 555 30 466 30 734 29 527 28 696 28 586 26 713
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 230 333 322 -322 -313 31 -252 -115 -340 240
Resultat efter finansnetto 211 307 294 -357 -340 2 -274 -135 -520 265
Årets resultat 211 307 294 -357 -340 2 -274 -135 -472 195
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 800 760 619 622 686 818 976 1 086 1 085 601
Omsättningstillgångar 2 012 1 887 2 023 2 071 1 738 1 661 1 691 2 360 1 957 2 596
Tillgångar 2 812 2 647 2 642 2 694 2 425 2 479 2 668 3 446 3 042 3 197
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 357 456 349 54 61 141 140 414 549 1 121
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 511 380 443 506 211 410 464 390 0 221
Kortfristiga skulder 1 944 1 812 1 850 2 132 2 152 1 927 2 064 2 642 2 493 1 807
Skulder och eget kapital 2 812 2 647 2 642 2 694 2 425 2 479 2 668 3 446 3 042 3 197
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 964 1 026 998 903
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 3 735 3 678 3 671 3 807 3 839 2 875 2 687 2 566 2 340
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 323 1 258 1 334 1 408 1 322 1 333 1 374 1 305 1 191
Utdelning till aktieägare 100 0 200 0 0 0 0 0 0 100
Omsättning 34 832 32 482 31 428 30 555 30 466 30 734 29 527 28 696 28 586 26 713
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 12 12 13 13 12 12 12 12 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 903 2 707 2 619 2 350 2 344 2 561 2 461 2 391 2 382 2 226
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 451 423 414 390 404 432 433 426 407 371
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 383 447 394 -240 -231 144 -142 -1 -210 381
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,23% 3,35% 2,86% 0,29% -0,87% 4,09% 2,90% 0,38% 7,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,18% 12,58% 12,30% -11,88% -12,82% 1,61% -9,26% -2,67% -10,91% 9,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,66% 1,03% 1,03% -1,05% -1,02% 0,13% -0,84% -0,32% -1,16% 1,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 25,06% 25,16% 25,39% 23,91% 24,59% 25,15% 25,72% 25,49% 23,97% 26,52%
Rörelsekapital/omsättning 0,20% 0,23% 0,55% -0,20% -1,36% -0,87% -1,26% -0,98% -1,88% 2,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,70% 17,23% 13,21% 2,00% 2,52% 5,69% 5,25% 12,01% 18,05% 36,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 61,37% 57,73% 66,92% 59,52% 44,24% 47,74% 46,08% 61,92% 52,07% 110,13%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...