Visa allt om Krib Entreprenad Aktiebolag
Visa allt om Krib Entreprenad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 7 109 4 940 4 475 4 771 4 829 4 137 3 906 3 868 3 450 2 851
Övrig omsättning 340 - 3 195 572 268 - - 550 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 718 578 259 615 1 017 592 16 421 741 265
Resultat efter finansnetto 1 613 472 130 499 881 494 -63 349 571 170
Årets resultat 597 367 101 383 203 252 209 144 123 99
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 441 4 779 5 895 5 080 5 661 3 339 2 740 3 443 3 295 2 689
Omsättningstillgångar 2 002 1 385 1 032 909 1 124 1 088 798 858 647 512
Tillgångar 9 443 6 165 6 927 5 989 6 785 4 427 3 537 4 301 3 942 3 201
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 312 965 798 947 764 688 436 327 277 242
Obeskattade reserver 2 000 1 153 1 153 1 153 1 153 553 403 753 601 204
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 905 2 699 3 707 2 835 3 382 2 043 1 480 1 773 1 751 1 616
Kortfristiga skulder 2 226 1 347 1 268 1 054 1 486 1 143 1 219 1 447 1 313 1 138
Skulder och eget kapital 9 443 6 165 6 927 5 989 6 785 4 427 3 537 4 301 3 942 3 201
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 426 414 396 365 333 325 377
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 121 1 024 710 947 856 762 736 692 618
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 403 346 371 407 356 309 455 317 448
Utdelning till aktieägare 800 250 200 250 200 127 0 100 94 89
Omsättning 7 449 4 940 4 478 4 966 5 401 4 405 3 906 3 868 4 000 2 851
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 3 3 4 4 4 4 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 422 1 647 1 492 1 193 1 207 1 034 977 967 863 950
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 430 514 461 380 447 409 365 384 338 452
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 742 1 443 1 116 1 353 1 892 1 565 1 310 1 475 1 624 744
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 43,91% 10,39% -6,20% -1,20% 16,73% 5,91% 0,98% 12,12% 21,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,19% 9,39% 3,75% 10,34% 15,08% 13,55% 0,45% 9,79% 18,80% 8,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 24,17% 11,72% 5,81% 12,97% 21,18% 14,50% 0,41% 10,88% 21,48% 9,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 72,26% 70,55% 67,22% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -3,15% 0,77% -5,27% -3,04% -7,50% -1,33% -10,78% -15,23% -19,30% -21,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,41% 30,24% 24,50% 30,83% 23,78% 24,75% 20,72% 20,51% 18,00% 12,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 89,94% 102,52% 80,84% 86,24% 75,64% 95,19% 65,46% 59,30% 49,28% 44,99%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...