Visa allt om Mats Svanlund Aktiebolag
Visa allt om Mats Svanlund Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 677 3 015 2 838 2 954 2 881 2 956 3 208 3 402 3 352 3 271
Övrig omsättning 330 - 78 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -44 225 151 -30 -73 1 113 154 232 163
Resultat efter finansnetto -50 210 125 -41 -74 -2 107 134 209 148
Årets resultat -50 215 43 -41 4 -3 56 107 95 105
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 522 715 579 57 113 278 400 477 312
Omsättningstillgångar 423 269 223 213 266 364 345 442 312 343
Tillgångar 423 791 938 792 324 477 622 841 789 654
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 343 393 178 135 176 172 205 249 232 237
Obeskattade reserver 0 0 68 0 0 82 82 54 72 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 284 342 0 0 60 152 94 104
Kortfristiga skulder 79 398 409 315 147 223 275 386 390 313
Skulder och eget kapital 423 791 938 792 324 477 622 841 789 654
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 520 621 590 525 610
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 507 1 626 1 506 1 697 1 677 1 119 1 152 1 213 1 349 1 289
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 161 355 348 456 430 416 461 547 546 554
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 30 100 90 100
Omsättning 1 007 3 015 2 916 2 954 2 881 2 956 3 208 3 402 3 352 3 271
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 113 503 473 422 412 422 458 486 479 467
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 113 339 333 320 323 321 341 362 359 362
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -44 418 344 29 -18 60 235 279 332 318
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -77,55% 6,24% -3,93% 2,53% -2,54% -7,86% -5,70% 1,49% 2,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -9,22% 28,45% 16,10% -3,66% -22,53% 0,21% 18,17% 18,31% 29,40% 24,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,76% 7,46% 5,32% -0,98% -2,53% 0,03% 3,52% 4,53% 6,92% 4,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 50,81% -4,28% -6,55% -3,45% 4,13% 4,77% 2,18% 1,65% -2,33% 0,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,09% 49,68% 24,63% 17,05% 54,32% 48,73% 42,67% 34,23% 35,97% 36,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 535,44% 67,59% 54,52% 67,62% 180,95% 163,23% 125,45% 114,51% 80,00% 109,58%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...