Visa allt om Datexpro AB
Visa allt om Datexpro AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 309 2 206 4 199 4 562 4 660 3 375 2 129 1 978 2 033 1 600
Övrig omsättning 1 539 556 662 572 214 107 52 - -
Rörelseresultat (EBIT) -414 -82 35 -45 358 224 -84 70 82 185
Resultat efter finansnetto -419 -103 41 -52 367 217 -91 66 82 182
Årets resultat -276 -105 6 -11 190 112 -71 45 59 131
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 8 54 62 149 100 36 41 63 88
Omsättningstillgångar 258 485 1 679 1 191 1 735 1 083 696 578 621 571
Tillgångar 261 493 1 733 1 253 1 885 1 183 733 619 684 659
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -55 221 326 320 414 239 127 238 269 275
Obeskattade reserver 0 143 150 128 168 66 0 20 20 23
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 151 0 0 0 91 50 64 43 0 120
Kortfristiga skulder 166 130 1 257 805 1 211 828 542 318 395 241
Skulder och eget kapital 261 493 1 733 1 253 1 885 1 183 733 619 684 659
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 195 152 210 149 128
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 125 1 113 2 121 2 653 2 125 1 218 817 506 225 136
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 24 305 667 1 053 891 547 357 310 169 107
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 310 2 745 4 755 5 224 5 232 3 589 2 236 2 030 2 033 1 600
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 4 8 10 12 8 7 5 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 309 552 525 456 388 422 304 396 678 800
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 155 360 379 379 255 253 199 219 196 214
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -409 -77 55 -30 393 246 -64 98 123 223
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -85,99% -47,46% -7,96% -2,10% 38,07% 58,53% 7,63% -2,71% 27,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -158,62% -16,63% 2,60% -3,51% 20,37% 19,02% -11,46% 11,47% 12,43% 28,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -133,98% -3,72% 1,07% -0,96% 8,24% 6,67% -3,95% 3,59% 4,18% 11,62%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 68,61% 78,24% 84,90% 91,91% 83,30% 85,78% 82,06% 82,96% 56,03% 61,62%
Rörelsekapital/omsättning 29,77% 16,09% 10,05% 8,46% 11,24% 7,56% 7,23% 13,14% 11,12% 20,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -21,07% 67,45% 25,56% 33,07% 28,53% 24,31% 17,33% 40,78% 41,43% 44,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 72,29% 263,85% 119,01% 126,09% 131,96% 113,77% 86,53% 115,72% 115,44% 167,63%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...