Visa allt om All American AB
Visa allt om All American AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 12 034 12 031 8 949 8 962 8 746 8 953 9 154 8 230 7 532 6 627
Övrig omsättning - - 751 1 044 974 1 184 732 285 344 120
Rörelseresultat (EBIT) -187 241 866 721 514 294 443 249 288 474
Resultat efter finansnetto -213 224 815 649 408 174 386 215 224 387
Årets resultat 5 299 502 425 223 140 207 155 117 374
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 317 152 290 427 422 562 978 9 15 25
Omsättningstillgångar 5 470 5 494 3 287 4 040 3 148 3 742 3 256 2 647 2 441 2 827
Tillgångar 5 786 5 646 3 577 4 467 3 570 4 303 4 234 2 656 2 456 2 852
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 890 1 185 1 286 1 184 879 736 746 659 594 477
Obeskattade reserver 90 320 495 330 230 130 155 55 55 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 646 602 632 1 071 1 501 1 529 2 139 786 564 1 065
Kortfristiga skulder 4 161 3 539 1 165 1 883 960 1 908 1 193 1 155 1 242 1 310
Skulder och eget kapital 5 786 5 646 3 577 4 467 3 570 4 303 4 234 2 656 2 456 2 852
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 819 720 766 339
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 840 846 794 632 727 0 0 0 67
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 476 512 402 325 327 365 346 234 111
Utdelning till aktieägare 0 300 400 400 120 80 150 120 90 0
Omsättning 12 034 12 031 9 700 10 006 9 720 10 137 9 886 8 515 7 876 6 747
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 017 6 016 4 475 2 987 4 373 2 984 3 051 2 743 2 511 2 209
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 789 678 701 409 497 359 406 362 333 172
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -107 379 1 003 859 654 414 554 255 298 484
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,02% 34,44% -0,15% 2,47% -2,31% -2,20% 11,23% 9,27% 13,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,18% 4,41% 24,24% 16,16% 14,54% 6,97% 10,58% 9,64% 12,05% 16,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,53% 2,07% 9,69% 8,06% 5,93% 3,35% 4,89% 3,11% 3,93% 7,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 26,46% 27,66% 39,19% 31,22% 26,98% 28,77% 34,62% 39,22% 37,63% 37,36%
Rörelsekapital/omsättning 10,88% 16,25% 23,71% 24,07% 25,02% 20,48% 22,54% 18,13% 15,92% 22,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,60% 25,41% 46,75% 32,27% 29,37% 19,33% 20,32% 26,34% 25,80% 16,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 51,79% 78,61% 86,09% 40,95% 99,69% 44,71% 80,89% 78,96% 58,62% 68,63%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...