Visa allt om Sminkburken Aktiebolag
Visa allt om Sminkburken Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 58 740 35 695 80 927 49 582 94 778 95 587 5 634
Övrig omsättning 474 451 822 1 709 178 3 847 2 641 - 120 -
Rörelseresultat (EBIT) 88 -501 -3 446 1 469 -172 5 644 8 702 -8 149 -5 922 1 117
Resultat efter finansnetto 1 041 2 052 344 1 519 -139 5 287 8 639 -7 047 -5 263 35 829
Årets resultat 1 386 2 052 267 902 -139 4 693 8 639 -7 057 -4 946 35 451
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 96 101 97 133 97 735 4 612 0 0 0 0 0 73 100
Omsättningstillgångar 327 203 782 94 252 98 053 106 869 109 793 102 896 115 310 23 602
Tillgångar 96 428 97 335 98 517 98 864 98 053 106 869 109 793 102 896 115 310 96 702
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 95 835 96 449 97 297 97 030 97 428 97 567 105 625 96 985 111 641 92 772
Obeskattade reserver 0 345 345 345 0 0 0 0 0 317
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 7 432 1 811 5 713 2 947 3 416
Kortfristiga skulder 592 541 875 1 489 624 1 869 2 357 198 722 197
Skulder och eget kapital 96 428 97 335 98 517 98 864 98 053 106 869 109 793 102 896 115 310 96 702
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 390 381 480 690 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 655 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 123 120 156 757 0
Utdelning till aktieägare 0 2 000 2 900 0 300 0 12 750 0 7 600 0
Omsättning 474 451 822 60 449 35 873 84 774 52 223 94 778 95 707 5 634
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 80 927 49 582 94 778 95 587 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 513 511 646 3 119 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 220 -369 -3 332 1 469 331 5 644 8 702 -8 149 -5 922 1 117
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -100,00% 64,56% -55,89% 63,22% -47,69% -0,85% 1 596,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - 1,54% -0,14% 5,30% 7,93% -6,76% -4,32% 37,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - 2,59% -0,38% 7,00% 17,56% -7,34% -5,22% 641,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - 5,25% 2,36% 4,11% 18,98% -3,75% -2,04% 21,28%
Rörelsekapital/omsättning - - - 157,92% 272,95% 129,75% 216,68% 108,36% 119,88% 415,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,39% 99,37% 99,03% 98,40% 99,36% 91,30% 96,20% 94,26% 96,82% 96,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 55,24% 37,52% 89,37% 320,21% 1 226,44% 247,73% 138,48% 4 436,36% 2 404,71% 1 549,24%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...