Visa allt om Einar Anderssons Efterträdare AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 4 652 4 557 4 369 4 321 4 147 3 784 3 762 3 852 4 122 4 522
Övrig omsättning 29 5 0 204 91 53 39 37 41 6
Rörelseresultat (EBIT) 1 409 1 125 676 904 375 930 800 628 1 200 639
Resultat efter finansnetto 1 130 852 1 010 956 10 143 1 177 -787 -5 765 -1 725 -306
Årets resultat 1 130 852 1 010 956 10 001 -133 -6 287 -6 390 -1 937 -419
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 178 355 176 758 57 672 65 011 61 137 57 564 58 396 55 849 58 489 59 492
Omsättningstillgångar 5 035 5 546 5 027 3 225 2 370 1 589 1 803 2 395 2 891 2 272
Tillgångar 183 391 182 304 62 699 68 236 63 508 59 153 60 200 58 245 61 380 61 764
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 93 144 92 013 2 466 7 920 12 558 8 557 8 690 13 546 13 732 16 262
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 29 892 29 892 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 58 000 58 000 58 000 58 000 48 600 48 600 49 800 42 623 45 565 44 503
Kortfristiga skulder 2 355 2 398 2 233 2 316 2 349 1 996 1 710 2 075 2 082 999
Skulder och eget kapital 183 391 182 304 62 699 68 236 63 508 59 153 60 200 58 245 61 380 61 764
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - 0 - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 - - 826 828 749 434 457
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 0 0 - - 291 259 235 136 147
Utdelning till aktieägare 8 000 0 1 300 0 5 595 6 000 0 0 0 0
Omsättning 4 681 4 562 4 369 4 525 4 238 3 837 3 801 3 889 4 163 4 528
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 326 2 279 2 185 2 161 2 074 1 892 1 881 1 926 4 122 2 261
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 702 727 678 675 683 622 553 499 579 313
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 844 1 523 1 074 1 302 778 1 239 1 107 942 1 519 947
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,08% 4,30% 1,11% 4,20% 9,59% 0,58% -2,34% -6,55% -8,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,04% 1,36% 4,15% 2,19% 16,78% 2,71% -0,10% -8,33% -0,67% 1,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 41,01% 54,58% 59,58% 34,53% 257,01% 42,36% -1,59% -125,99% -9,95% 18,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 57,61% 69,08% 63,95% 21,04% 0,51% -10,76% 2,47% 8,31% 19,63% 28,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,79% 50,47% 3,93% 11,61% 19,77% 14,47% 14,44% 23,26% 22,37% 26,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 213,80% 231,28% 225,12% 139,25% 100,89% 79,61% 105,44% 115,42% 138,86% 227,43%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!