Visa allt om N & L Transport Sweden Aktiebolag
Visa allt om N & L Transport Sweden Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 15 170 54 953 62 755 43 338 33 876 30 137 27 576 31 542 36 189 41 538
Övrig omsättning 367 307 247 208 223 174 283 272 709 202
Rörelseresultat (EBIT) 518 5 686 6 899 3 216 2 502 1 570 1 374 1 167 529 396
Resultat efter finansnetto 517 5 689 6 900 3 236 2 526 1 605 1 395 1 168 530 429
Årets resultat 1 239 4 528 5 428 2 421 1 744 1 126 800 696 309 212
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 244 1 257 1 173 1 283 1 139 1 117 1 176 1 098 1 137 1 112
Omsättningstillgångar 8 742 12 153 15 451 10 187 8 353 7 055 5 653 4 274 4 446 5 422
Tillgångar 8 986 13 410 16 624 11 471 9 493 8 172 6 829 5 372 5 583 6 534
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 389 5 650 6 621 3 194 2 473 1 829 1 453 1 403 1 007 908
Obeskattade reserver 0 1 113 1 298 1 421 1 347 1 254 1 248 1 004 836 773
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 597 6 647 8 704 6 857 5 673 5 089 4 129 2 966 3 740 4 853
Skulder och eget kapital 8 986 13 410 16 624 11 471 9 493 8 172 6 829 5 372 5 583 6 534
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 0 1 556 1 450 1 335 1 499
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 4 464 5 179 4 439 3 277 3 200 1 001 783 976 1 051
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 2 381 2 247 2 139 1 792 1 784 1 440 1 357 1 444 1 555
Utdelning till aktieägare 0 3 500 3 000 2 000 1 700 1 100 750 750 300 210
Omsättning 15 537 55 260 63 002 43 546 34 099 30 311 27 859 31 814 36 898 41 740
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 8 9 8 7 7 6 6 6 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 167 6 869 6 973 5 417 4 839 4 305 4 596 5 257 6 032 5 934
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 325 866 828 809 750 738 696 628 658 612
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 623 6 073 7 257 3 564 2 841 1 899 1 715 1 505 878 730
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -12,43% 44,80% 27,93% 12,41% 9,29% -12,57% -12,84% -12,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,76% 42,42% 41,51% 28,24% 26,62% 19,65% 20,46% 21,76% 9,71% 6,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,41% 10,35% 11,00% 7,47% 7,46% 5,33% 5,07% 3,71% 1,50% 1,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 23,49% 27,40% 26,40% 26,95% 28,33% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 20,73% 10,02% 10,75% 7,68% 7,91% 6,52% 5,53% 4,15% 1,95% 1,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,71% 48,61% 45,92% 37,51% 36,51% 33,69% 34,75% 39,89% 28,82% 22,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 156,19% 182,83% 177,52% 148,56% 147,24% 138,63% 136,91% 144,10% 118,88% 111,72%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...