Visa allt om Åselby Specialtransport Aktiebolag
Visa allt om Åselby Specialtransport Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 138 1 125 1 877 2 038 2 248 2 377 2 152 2 274 2 679 2 988
Övrig omsättning 33 381 130 24 412 - - 120 8 157
Rörelseresultat (EBIT) -170 180 116 -327 560 474 19 -71 -269 313
Resultat efter finansnetto -135 176 45 -424 483 482 39 -65 -303 290
Årets resultat -94 496 41 11 123 234 75 10 0 85
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 292 243 3 347 3 504 4 262 782 986 1 349 1 773 2 289
Omsättningstillgångar 1 090 1 464 737 816 992 1 334 853 749 624 947
Tillgångar 1 383 1 707 4 085 4 319 5 253 2 116 1 838 2 098 2 397 3 236
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 159 1 354 957 916 1 006 883 648 573 563 571
Obeskattade reserver 107 148 600 600 1 035 709 540 581 656 959
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 51 1 987 2 261 2 582 149 244 460 694 989
Kortfristiga skulder 116 155 539 542 631 375 406 484 484 716
Skulder och eget kapital 1 383 1 707 4 085 4 319 5 253 2 116 1 838 2 098 2 397 3 236
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 5 14 50 123
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 60
Löner till övriga anställda - 490 400 471 532 439 456 615 610 581
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 119 132 133 189 155 167 256 265 241
Utdelning till aktieägare 200 100 0 0 100 0 0 0 0 9
Omsättning 171 1 506 2 007 2 062 2 660 2 377 2 152 2 394 2 687 3 145
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 69 375 626 679 749 792 717 758 893 996
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 14 217 183 217 244 216 222 301 315 336
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -129 210 592 111 958 752 391 353 247 813
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -87,73% -40,06% -7,90% -9,34% -5,43% 10,46% -5,36% -15,12% -10,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -9,76% 12,19% 3,45% -7,11% 11,27% 23,35% 2,99% -1,86% -9,76% 10,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -97,83% 18,49% 7,51% -15,06% 26,33% 20,78% 2,56% -1,72% -8,73% 11,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 9,42% 62,84% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 705,80% 116,36% 10,55% 13,44% 16,06% 40,34% 20,77% 11,65% 5,23% 7,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 89,84% 86,08% 34,88% 32,04% 33,67% 66,42% 56,91% 47,72% 43,19% 38,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 939,66% 944,52% 136,73% 150,55% 157,21% 355,73% 210,10% 154,75% 128,93% 132,26%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...