Visa allt om Mangiamo AB
Visa allt om Mangiamo AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 8 461 9 301 10 494 11 779 12 932 13 775 6 286 5 487 2 731 2 493
Övrig omsättning 114 316 423 37 18 325 - - - 546
Rörelseresultat (EBIT) -664 83 173 306 -948 -925 -179 -155 -208 128
Resultat efter finansnetto -773 -25 23 86 -1 051 -955 -247 -213 -229 129
Årets resultat -773 -25 23 86 -1 051 -955 -247 -213 -101 142
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 111 2 071 2 268 2 637 3 619 4 035 2 935 1 239 1 331 0
Omsättningstillgångar 369 505 618 939 790 1 073 584 344 424 967
Tillgångar 2 480 2 577 2 886 3 576 4 409 5 108 3 519 1 583 1 755 967
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 118 191 216 193 107 108 17 235 449 750
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 493 968 1 062 1 810 2 380 3 428 2 225 623 812 0
Kortfristiga skulder 1 869 1 418 1 608 1 573 1 922 1 572 1 277 725 495 89
Skulder och eget kapital 2 480 2 577 2 886 3 576 4 409 5 108 3 519 1 583 1 755 967
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - - 220 182 202 132 0 198
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 2 789 2 754 2 891 3 331 3 568 4 047 1 319 950 435 568
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 760 803 864 981 1 164 1 280 505 317 132 278
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
Omsättning 8 575 9 617 10 917 11 816 12 950 14 100 6 286 5 487 2 731 3 039
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 13 13 13 25 27 9 6 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 651 715 807 906 517 510 698 915 683 623
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 275 276 297 331 196 201 218 242 145 263
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -447 457 539 682 -398 -387 13 34 -39 128
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,03% -11,37% -10,91% -8,92% -6,12% 119,14% 14,56% 100,92% 9,55% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -26,77% 3,22% 5,99% 8,56% -21,50% -18,11% -5,00% -9,60% -11,51% 13,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -7,85% 0,89% 1,65% 2,60% -7,33% -6,72% -2,80% -2,77% -7,40% 5,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 61,80% 63,05% 62,13% 63,10% 57,17% 55,73% 51,53% 46,33% 46,58% 51,22%
Rörelsekapital/omsättning -17,73% -9,82% -9,43% -5,38% -8,75% -3,62% -11,02% -6,94% -2,60% 35,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 4,76% 7,41% 7,48% 5,40% 2,43% 2,11% 0,48% 14,85% 25,58% 87,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 7,65% 17,35% 22,33% 35,09% 21,80% 39,12% 29,44% 18,90% 41,82% 1 086,52%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...