Visa allt om Årebjörnen Skidcenter Aktiebolag
Visa allt om Årebjörnen Skidcenter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 8 909 8 363 8 159 8 229 8 097 8 439 8 642 7 839 7 247 6 678
Övrig omsättning - - 25 27 24 20 96 - 11 -
Rörelseresultat (EBIT) 323 275 -501 42 -53 -232 411 8 511 55
Resultat efter finansnetto 258 174 -557 9 -86 -244 390 5 494 44
Årets resultat 258 174 -554 1 0 -3 186 2 255 61
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 66 105 151 216 293 359 485 180 107 141
Omsättningstillgångar 3 058 2 509 2 373 2 023 1 743 1 490 1 823 1 524 1 822 1 045
Tillgångar 3 124 2 614 2 524 2 239 2 036 1 849 2 308 1 704 1 929 1 186
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 049 791 617 1 171 1 170 1 170 1 186 1 000 999 744
Obeskattade reserver 0 0 0 4 4 115 364 231 233 107
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 500 500 653 0 75 0 0 0 62 0
Kortfristiga skulder 1 575 1 323 1 253 1 064 787 565 757 473 636 336
Skulder och eget kapital 3 124 2 614 2 524 2 239 2 036 1 849 2 308 1 704 1 929 1 186
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 392 642 441 650 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 800 1 496 2 055 1 866 1 617 1 461 1 315 1 279 920 800
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 645 530 687 547 583 619 613 571 569 439
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0
Omsättning 8 909 8 363 8 184 8 256 8 121 8 459 8 738 7 839 7 258 6 678
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 7 7 8 8 7 7 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 273 1 195 1 166 1 176 1 012 1 055 1 235 1 120 1 035 1 113
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 357 295 392 353 280 310 370 331 308 273
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 362 368 -388 166 66 -107 503 70 557 96
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,53% 2,50% -0,85% 1,63% -4,05% -2,35% 10,24% 8,17% 8,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,34% 10,52% -19,85% 2,01% -2,46% -12,22% 17,81% 1,12% 26,54% 4,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,63% 3,29% -6,14% 0,55% -0,62% -2,68% 4,76% 0,24% 7,06% 0,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,47% 45,09% 45,47% 49,57% 45,56% 46,69% 51,27% 50,40% 52,44% 49,04%
Rörelsekapital/omsättning 16,65% 14,18% 13,73% 11,65% 11,81% 10,96% 12,34% 13,41% 16,37% 10,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,58% 30,26% 24,45% 52,43% 57,61% 67,86% 63,01% 68,45% 60,49% 69,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 72,25% 14,44% 17,24% 40,60% 33,93% 71,50% 130,65% 162,16% 132,86% 91,07%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...