Visa allt om BBN Bygg & Fastighetsservice AB
Visa allt om BBN Bygg & Fastighetsservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 * 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 733 4 674 3 795 3 071 3 744 8 739 28 751 3 949 6 581 2 821
Övrig omsättning 37 41 - - 45 - 29 18 58 -
Rörelseresultat (EBIT) - 265 -45 236 -748 -289 1 489 -168 941 217
Resultat efter finansnetto - 265 -44 235 -737 -293 1 498 -165 940 219
Årets resultat - 265 -44 235 -549 1 816 4 496 111
Balansräkningar (tkr)
2016-12 * 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 125 50 38 70 143 332 235 92 88 34
Omsättningstillgångar 1 126 1 498 1 298 1 064 594 1 672 4 017 6 738 2 878 882
Tillgångar 1 251 1 548 1 335 1 134 737 2 004 4 251 6 829 2 966 916
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 696 745 481 524 289 838 1 138 521 717 221
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 188 506 115 304 58
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 556 803 855 610 448 979 2 608 6 193 1 945 637
Skulder och eget kapital 1 251 1 548 1 335 1 134 737 2 004 4 251 6 829 2 966 916
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 *
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 701 690 761 726 688 617 543
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 308 1 458 1 044 132 739 1 463 1 285 1 176 691 498
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 423 443 322 401 705 904 762 622 450 322
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 300 200 200 0
Omsättning 3 770 4 715 3 795 3 071 3 789 8 739 28 780 3 967 6 639 2 821
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 3 4 8 7 7 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 933 1 169 949 1 024 936 1 092 4 107 564 1 316 564
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 458 506 363 430 561 404 402 365 354 275
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar - 275 -2 285 -704 -236 1 537 -149 956 225
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -20,13% 23,16% 23,58% -17,98% -57,16% -69,60% 628,06% -39,99% 133,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 17,18% -3,37% 20,90% -99,19% -14,22% 35,38% -2,37% 32,03% 24,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 5,69% -1,19% 7,72% -19,52% -3,26% 5,23% -4,10% 14,44% 7,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 57,94% 60,63% 63,63% 61,99% 71,76% 52,57% -214,86% 51,53% 77,53%
Rörelsekapital/omsättning 15,27% 14,87% 11,67% 14,78% 3,90% 7,93% 4,90% 13,80% 14,18% 8,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,64% 48,13% 36,03% 46,21% 39,21% 48,73% 35,54% 8,87% 31,55% 28,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 202,52% 186,55% 151,81% 174,43% 132,59% 170,79% 154,03% 108,80% 147,97% 138,46%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2016-12: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...