Visa allt om Örebro Förpackningsteknik Aktiebolag
Visa allt om Örebro Förpackningsteknik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 192 3 593 3 068 2 594 2 124 2 215 2 345 1 499 1 998 2 147
Övrig omsättning 235 216 207 201 198 178 178 173 165 163
Rörelseresultat (EBIT) -224 -93 227 -121 -107 -5 199 -111 286 237
Resultat efter finansnetto -250 -121 193 -171 -133 -18 183 -119 244 172
Årets resultat -250 -121 193 -171 -95 -3 104 -42 119 168
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 61 68 100 111 49 77 110 125 109 111
Omsättningstillgångar 533 506 812 883 921 764 856 621 688 821
Tillgångar 595 574 911 995 970 840 966 746 797 932
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -114 136 258 65 236 331 334 242 297 178
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 39 54 0 77 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 162 0 299 321 221 121 190 123 115 325
Kortfristiga skulder 546 437 355 609 513 350 389 381 308 430
Skulder och eget kapital 595 574 911 995 970 840 966 746 797 932
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 90 165 105 35 28
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 1 556 1 251 1 209 1 090 1 042 938 710 634 749
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 420 387 320 321 349 331 228 217 268
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 13 13 0
Omsättning 2 427 3 809 3 275 2 795 2 322 2 393 2 523 1 672 2 163 2 310
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 7 6 6 6 6 6 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 365 513 511 432 354 369 391 300 400 429
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 283 287 279 256 242 249 243 216 186 214
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -189 -61 258 -93 -79 27 237 -68 326 313
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -38,99% 17,11% 18,27% 22,13% -4,11% -5,54% 56,44% -24,97% -6,94% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -37,65% -16,20% 24,92% -12,16% -10,00% 1,19% 22,46% -12,60% 36,64% 26,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -10,22% -2,59% 7,40% -4,66% -4,57% 0,45% 9,25% -6,27% 14,61% 11,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 88,05% 70,39% 73,76% 80,49% 86,63% 82,39% 88,57% 85,72% 79,48% 79,18%
Rörelsekapital/omsättning -0,59% 1,92% 14,90% 10,56% 19,21% 18,69% 19,91% 16,01% 19,02% 18,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -19,16% 23,69% 28,32% 6,53% 24,33% 42,83% 38,70% 32,44% 44,22% 19,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 63,37% 68,42% 161,69% 96,72% 116,96% 137,14% 128,02% 102,62% 137,01% 114,42%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...