Visa allt om PRIMA RehAB i Stockholm Aktiebolag
Visa allt om PRIMA RehAB i Stockholm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 325 1 317 1 292 1 330 1 342 1 215 1 341 1 341 1 265 1 411
Övrig omsättning 471 397 451 541 311 337 329 358 159 126
Rörelseresultat (EBIT) 347 364 319 240 226 101 182 253 129 150
Resultat efter finansnetto 338 358 317 238 223 217 178 254 129 148
Årets resultat 294 333 244 211 117 152 102 186 75 88
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 108 928 773 586 698 522 619 669 539 432
Omsättningstillgångar 190 150 136 180 178 241 182 136 109 166
Tillgångar 1 298 1 078 910 766 876 763 801 806 648 598
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 817 679 502 413 352 379 355 403 367 292
Obeskattade reserver 114 162 236 236 273 214 205 93 93 93
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 211 92 64 4 179 66 115 0 0 0
Kortfristiga skulder 155 145 108 112 72 105 126 310 189 214
Skulder och eget kapital 1 298 1 078 910 766 876 763 801 806 648 598
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 407 387 432 350
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 589 800 803 681 716 306 309 267 298
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 224 223 286 250 266 259 256 267 243
Utdelning till aktieägare 160 156 156 156 150 143 128 127 150 0
Omsättning 1 796 1 714 1 743 1 871 1 653 1 552 1 670 1 699 1 424 1 537
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 663 659 646 665 671 608 671 671 633 706
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 473 430 461 568 482 497 498 493 428 490
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 347 364 319 240 226 104 185 260 133 171
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,61% 1,93% -2,86% -0,89% 10,45% -9,40% 0,00% 6,01% -10,35% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,73% 33,77% 35,05% 31,33% 25,80% 29,10% 22,72% 31,64% 19,91% 25,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 26,19% 27,64% 24,69% 18,05% 16,84% 18,27% 13,57% 19,02% 10,20% 10,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,48% 99,85% 99,68% 99,93%
Rörelsekapital/omsättning 2,64% 0,38% 2,17% 5,11% 7,90% 11,19% 4,18% -12,98% -6,32% -3,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,79% 74,71% 75,39% 77,95% 63,15% 70,34% 63,18% 58,50% 66,97% 60,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 122,58% 103,45% 125,93% 160,71% 247,22% 229,52% 144,44% 43,87% 57,67% 77,57%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...