Visa allt om BRJ Entreprenad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 47 115 24 537 23 967 18 293 16 721 20 219 17 387 29 526 19 795 20 160
Övrig omsättning 270 60 309 705 1 812 138 61 181 489 269
Rörelseresultat (EBIT) 1 078 554 556 880 2 193 1 280 1 288 2 201 1 009 231
Resultat efter finansnetto 826 511 501 848 2 102 1 163 1 235 2 189 1 005 217
Årets resultat 398 398 806 695 854 1 095 975 1 230 651 459
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 782 3 522 3 996 3 228 3 565 5 391 5 434 1 558 1 933 1 147
Omsättningstillgångar 13 969 6 048 6 970 7 004 5 403 4 513 4 840 5 630 6 428 4 468
Tillgångar 25 751 9 570 10 966 10 233 8 968 9 904 10 274 7 188 8 361 5 615
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 664 2 266 2 667 2 561 2 666 2 612 2 317 2 342 1 712 1 561
Obeskattade reserver 1 682 1 382 1 391 1 931 1 979 979 1 231 1 254 741 632
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 038 952 1 597 1 331 1 460 3 600 3 755 313 705 195
Kortfristiga skulder 15 368 4 971 5 312 4 410 2 863 2 714 2 972 3 279 5 202 3 228
Skulder och eget kapital 25 751 9 570 10 966 10 233 8 968 9 904 10 274 7 188 8 361 5 615
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 0 751 856 846
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 6 489 6 228 5 233 6 019 5 202 4 877
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 2 231 1 964 1 754 2 242 2 053 1 905
Utdelning till aktieägare 0 0 800 700 800 800 800 1 000 600 500
Omsättning 47 385 24 597 24 276 18 998 18 533 20 357 17 448 29 707 20 284 20 429
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 25 17 18 18 19 19 16 20 18 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 885 1 443 1 332 1 016 880 1 064 1 087 1 476 1 100 1 120
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 566 494 495 478 473 448 458 480 476 448
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 003 1 302 1 634 1 908 2 910 1 800 1 760 2 915 1 532 848
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 92,02% 2,38% 31,02% 9,40% -17,30% 16,29% -41,11% 49,16% -1,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,19% 5,79% 5,07% 8,62% 24,46% 12,94% 12,59% 30,97% 12,26% 4,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,29% 2,26% 2,32% 4,82% 13,12% 6,34% 7,44% 7,54% 5,18% 1,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,79% 52,91% 55,28% 67,16% 73,64% 62,33% 67,76% 55,69% 56,18% 55,41%
Rörelsekapital/omsättning -2,97% 4,39% 6,92% 14,18% 15,19% 8,90% 10,74% 7,96% 6,19% 6,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,44% 34,94% 34,21% 39,75% 46,94% 34,08% 31,90% 45,44% 27,01% 36,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 90,90% 121,67% 131,21% 158,82% 188,72% 166,29% 162,85% 171,70% 96,81% 138,41%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...