Visa allt om Bengt Palms Servicestation Aktiebolag
Visa allt om Bengt Palms Servicestation Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 339 197 3 328 5 047 4 444 4 169 4 463 4 025 23 719 28 376
Övrig omsättning 103 66 1 196 129 224 26 44 42 63 68
Rörelseresultat (EBIT) 127 94 713 -80 -134 100 13 -174 -39 384
Resultat efter finansnetto 121 97 711 -80 -130 94 23 -122 -74 434
Årets resultat 326 32 417 23 0 109 0 0 1 180
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 342 303 221 288 294 312 577 628 295 423
Omsättningstillgångar 427 376 897 795 1 168 1 297 1 262 1 312 2 092 2 574
Tillgångar 771 679 1 117 1 083 1 462 1 609 1 839 1 940 2 387 2 997
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 498 172 541 373 450 550 840 940 1 140 1 314
Obeskattade reserver 0 299 245 70 181 321 380 359 481 606
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 273 208 332 640 831 738 619 641 766 1 077
Skulder och eget kapital 771 679 1 117 1 083 1 462 1 609 1 839 1 940 2 387 2 997
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 0 36 360 332
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 0 - 785 1 301 1 255 928 784 680 745 629
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 - 244 445 419 267 320 288 429 358
Utdelning till aktieägare 325 0 400 0 100 100 0 100 200 175
Omsättning 442 263 4 524 5 176 4 668 4 195 4 507 4 067 23 782 28 444
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 4 5 5 5 5 5 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 832 1 009 889 834 893 805 3 953 4 729
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 258 352 335 240 222 201 256 220
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 175 111 728 -45 -76 161 75 -123 5 397
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 72,08% -94,08% -34,06% 13,57% 6,60% -6,59% 10,88% -83,03% -16,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,47% 14,14% 63,83% -7,20% -8,76% 9,38% 1,36% -6,24% 0,92% 14,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 37,46% 48,73% 21,42% -1,55% -2,88% 3,62% 0,56% -3,01% 0,09% 1,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 96,46% 100,00% 35,76% 44,70% 43,41% 44,40% 39,46% 36,65% 9,47% 8,37%
Rörelsekapital/omsättning 45,43% 85,28% 16,98% 3,07% 7,58% 13,41% 14,41% 16,67% 5,59% 5,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,59% 59,68% 65,54% 39,48% 39,90% 48,89% 60,91% 62,09% 62,27% 58,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 156,41% 180,77% 270,18% 86,56% 111,07% 147,70% 173,18% 161,00% 224,67% 166,95%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...