Visa allt om Korken AB
Visa allt om Korken AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-07 2011-07 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 0 1 600 0 0 20 62 27 47 10 301 3 800
Övrig omsättning - 18 95 169 498 2 546 3 055 831 1 719 443
Rörelseresultat (EBIT) -38 192 -103 -176 -256 -1 550 -406 -478 -1 330 364
Resultat efter finansnetto 530 894 -121 -175 99 -1 809 18 106 -723 10 4 582
Årets resultat 530 697 -1 0 2 -1 868 17 583 730 425 4 760
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-07 2011-07 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 1 300 0 0 20 680 16 596 22 318 26 396 19 363
Omsättningstillgångar 1 149 1 019 43 175 417 9 822 18 637 2 976 4 013 14 125
Tillgångar 1 149 1 019 1 343 175 417 30 501 35 233 25 294 30 409 33 488
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 143 816 119 119 119 117 17 985 16 902 16 172 15 747
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 1 453 1 868
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 1 217 0 0 30 284 16 550 8 285 11 952 8 610
Kortfristiga skulder 6 203 8 56 298 100 698 109 833 7 263
Skulder och eget kapital 1 149 1 019 1 343 175 417 30 501 35 233 25 294 30 409 33 488
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2012-07
2011-07
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 - - 0 0 0 0 0 1
Utdelning till aktieägare 200 203 0 0 0 0 16 000 16 500 0 0
Omsättning 0 1 618 95 169 518 2 608 3 082 878 12 020 4 243
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 - - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -38 192 -103 -176 -256 -1 550 -406 -437 -1 281 423
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% - - -100,00% - 129,63% -42,55% -99,54% 171,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 87,63% - - 164,51% -5,87% 51,61% -1,73% 27,31% 14,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 55,81% - - 3 430,00% -2 885,48% 67 340,74% -931,91% 80,63% 124,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 18,62% - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 12,32% 41,89%
Rörelsekapital/omsättning - 51,00% - - 595,00% 15 680,65% 66 440,74% 6 100,00% 30,87% 180,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,48% 80,08% 8,86% 68,00% 28,54% 0,38% 51,05% 66,82% 56,70% 51,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 19 150,00% 501,97% 537,50% 312,50% 139,93% 9 822,00% 2 670,06% 2 730,28% 481,75% 47,09%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 5 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2011 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...