Visa allt om Taxi Västjämtland Aktiebolag
Visa allt om Taxi Västjämtland Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 12 160 13 795 13 279 13 750 13 324 13 002 12 108 13 187 13 242 11 422
Övrig omsättning 1 337 6 19 26 64 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 45 -23 122 401 -370 66 29 69 213 55
Resultat efter finansnetto 40 -31 131 480 -341 100 40 81 245 66
Årets resultat 31 -12 98 424 -281 73 29 59 133 47
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 322 464 607 694 706 952 1 240 1 542 401 18
Omsättningstillgångar 2 250 2 126 2 123 1 497 1 683 1 706 1 697 2 202 2 341 1 678
Tillgångar 2 572 2 591 2 729 2 191 2 389 2 657 2 937 3 745 2 741 1 696
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 829 797 810 712 289 569 496 467 408 275
Obeskattade reserver 0 0 20 14 0 60 60 60 60 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 29 65 100 135 92 276 460 644 0 0
Kortfristiga skulder 1 714 1 728 1 800 1 330 2 009 1 752 1 921 2 573 2 273 1 421
Skulder och eget kapital 2 572 2 591 2 729 2 191 2 389 2 657 2 937 3 745 2 741 1 696
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 550 85 86 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 479 494 480 551 0 373 248 200 190
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 174 151 134 142 167 126 130 102 88
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 13 497 13 801 13 298 13 776 13 388 13 002 12 108 13 187 13 242 11 422
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 080 6 898 6 640 6 875 6 662 6 501 6 054 13 187 13 242 11 422
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 317 341 351 315 368 362 316 483 316 291
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 187 119 261 585 -367 69 32 71 219 61
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,85% 3,89% -3,43% 3,20% 2,48% 7,38% -8,18% -0,42% 15,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,75% -0,89% 5,24% 22,77% -12,93% 5,46% 2,83% 2,88% 8,97% 3,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,37% -0,17% 1,08% 3,63% -2,32% 1,12% 0,69% 0,82% 1,86% 0,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -0,55% 9,55% 10,77% 12,14% 7,30% 9,84% 8,72% 6,70% 6,99% 6,81%
Rörelsekapital/omsättning 4,41% 2,89% 2,43% 1,21% -2,45% -0,35% -1,85% -2,81% 0,51% 2,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,23% 30,76% 30,25% 32,99% 12,10% 23,08% 18,39% 13,65% 16,46% 16,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 131,27% 123,03% 117,94% 112,56% 83,77% 97,37% 88,34% 85,58% 102,99% 118,09%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...