Visa allt om CA Billqvist Aktiebolag
Visa allt om CA Billqvist Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 8 726 11 069 8 927 7 532 8 823 6 036 5 246 4 357 3 175 6 060
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -3 483 616 231 192 210 749 -18 159 310 511
Resultat efter finansnetto -3 623 456 192 177 204 649 -49 138 301 487
Årets resultat -3 305 229 124 114 127 294 43 87 195 235
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 129 237 270 288 218 170 200 240 188 61
Omsättningstillgångar 3 253 3 323 1 759 2 797 1 805 1 496 1 321 1 250 1 093 1 156
Tillgångar 3 382 3 560 2 029 3 085 2 023 1 667 1 521 1 491 1 281 1 217
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -2 720 710 881 891 877 851 556 564 566 470
Obeskattade reserver 0 318 198 198 198 198 0 137 137 137
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 662 0 0 195 0 293 238 0 55
Kortfristiga skulder 6 102 1 870 950 1 996 753 618 672 552 578 554
Skulder och eget kapital 3 382 3 560 2 029 3 085 2 023 1 667 1 521 1 491 1 281 1 217
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 591 387 294 331 301 425
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 2 831 3 283 2 787 2 664 1 985 1 045 948 869 632 609
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 978 1 063 925 963 910 481 396 374 282 318
Utdelning till aktieägare 0 125 100 100 100 100 0 50 89 100
Omsättning 8 726 11 069 8 927 7 532 8 823 6 036 5 246 4 357 3 175 6 060
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 8 8 6 5 5 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 091 1 384 1 116 942 1 471 1 207 1 049 871 794 1 515
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 496 555 493 485 628 426 372 331 319 361
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -3 472 616 249 214 238 779 18 198 336 535
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -21,17% 23,99% 18,52% -14,63% 46,17% 15,06% 20,40% 37,23% -47,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -102,99% 17,33% 11,38% 6,22% 10,38% 45,05% -1,18% 10,66% 24,20% 41,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -39,92% 5,57% 2,59% 2,55% 2,38% 12,44% -0,34% 3,65% 9,76% 8,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 60,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -32,65% 13,13% 9,06% 10,63% 11,92% 14,55% 12,37% 16,02% 16,22% 9,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -80,43% 26,91% 50,61% 33,61% 50,56% 59,80% 36,55% 44,44% 51,88% 46,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 53,31% 177,70% 185,16% 140,13% 239,71% 242,07% 196,58% 226,45% 189,10% 208,66%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...