Visa allt om Cederborgs Bygg AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 0 0 25 3 517 2 815 4 076 8 925 2 822 3 468 3 744
Övrig omsättning 0 4 99 23 0 0 0 9 6 0
Rörelseresultat (EBIT) -1 -16 -186 448 150 -27 1 081 142 449 30
Resultat efter finansnetto -1 -16 -186 449 150 -28 1 079 146 451 27
Årets resultat 0 115 179 275 68 39 603 71 225 18
Balansräkningar (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 35 101 135 170 116 124 138
Omsättningstillgångar 153 329 486 1 622 983 1 260 2 445 854 1 013 713
Tillgångar 153 329 486 1 657 1 084 1 395 2 615 971 1 137 852
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 120 277 312 532 357 289 850 347 476 251
Obeskattade reserver 0 1 165 581 485 422 502 196 147 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 21 0 0 0 0 8 242
Kortfristiga skulder 33 51 9 523 242 683 1 263 427 506 359
Skulder och eget kapital 153 329 486 1 657 1 084 1 395 2 615 971 1 137 852
Löner & utdelning (tkr)
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - - - - - 104 316 116
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - - 1 152 1 509 2 095 634 638 879
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - - 362 411 530 249 339 357
Utdelning till aktieägare 0 157 150 400 100 0 600 100 200 0
Omsättning 0 4 124 3 540 2 815 4 076 8 925 2 831 3 474 3 744
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 1 6 5 6 7 3 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 25 586 563 679 1 275 941 1 156 936
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 171 285 306 335 390 329 443 339
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 -16 -186 465 194 23 1 130 173 480 56
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% -99,29% 24,94% -30,94% -54,33% 216,27% -18,63% -7,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - -38,27% 27,10% 13,84% -1,86% 41,45% 15,14% 39,84% 3,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - -744,00% 12,77% 5,33% -0,64% 12,15% 5,21% 13,06% 0,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - -100,00% 74,72% 78,97% 100,00% 100,00% 56,80% 64,73% 47,81%
Rörelsekapital/omsättning - - 1 908,00% 31,25% 26,32% 14,16% 13,24% 15,13% 14,62% 9,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,43% 84,43% 90,68% 59,46% 67,83% 44,31% 47,48% 50,61% 51,39% 29,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 463,64% 645,10% 5 400,00% 310,13% 406,20% 184,48% 193,59% 200,00% 200,20% 198,61%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!