Visa allt om ALEGA Skolmateriel Aktiebolag
Visa allt om ALEGA Skolmateriel Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 9 967 12 635 12 195 9 761 10 470 13 601 14 295 15 604 11 941 11 188
Övrig omsättning 52 120 - - - 48 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 511 2 079 2 082 920 1 788 3 125 3 502 4 086 2 361 2 582
Resultat efter finansnetto 2 346 2 936 2 111 957 1 876 3 045 3 469 4 135 2 343 2 599
Årets resultat 1 373 61 1 518 666 1 332 1 901 2 255 3 408 1 925 2 148
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 68 2 172 2 225 2 317 2 329 2 381 2 329 2 366 2 275
Omsättningstillgångar 9 984 11 715 11 912 10 504 10 187 10 962 10 090 9 541 7 031 6 748
Tillgångar 9 984 11 783 14 085 12 729 12 504 13 290 12 471 11 871 9 397 9 022
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 570 3 397 7 836 7 819 8 153 7 821 6 920 5 960 3 921 4 456
Obeskattade reserver 586 0 2 437 2 439 2 449 2 589 2 171 1 789 2 292 2 696
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 875 6 136 1 004 562 722 1 157 1 072 1 711 1 318 466
Kortfristiga skulder 5 954 2 250 2 807 1 909 1 181 1 723 2 307 2 410 1 867 1 405
Skulder och eget kapital 9 984 11 783 14 085 12 729 12 504 13 290 12 471 11 871 9 397 9 022
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 490 442 466 408
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 600 1 451 1 570 1 673 1 408 1 380 1 039 892 744 533
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 223 633 744 791 689 667 714 655 704 550
Utdelning till aktieägare 0 3 200 1 500 1 500 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 100
Omsättning 10 019 12 755 12 195 9 761 10 470 13 649 14 295 15 604 11 941 11 188
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 984 3 159 3 049 2 440 2 618 3 400 3 574 3 901 2 985 2 797
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 416 526 587 633 534 519 566 502 485 377
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 511 2 080 2 134 972 1 844 3 177 3 572 4 162 2 431 2 646
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -21,12% 3,61% 24,94% -6,77% -23,02% -4,85% -8,39% 30,68% 6,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,15% 24,96% 15,22% 7,76% 15,30% 24,00% 28,15% 34,96% 25,71% 29,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 25,19% 23,28% 17,58% 10,12% 18,27% 23,45% 24,55% 26,60% 20,23% 23,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,15% 44,47% 48,84% 48,15% 52,00% 51,86% 49,53% 47,04% 46,55% 44,89%
Rörelsekapital/omsättning 40,43% 74,91% 74,66% 88,05% 86,02% 67,93% 54,45% 45,70% 43,25% 47,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,30% 28,83% 69,13% 76,37% 79,64% 73,21% 68,32% 61,31% 59,29% 70,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 104,01% 372,09% 323,83% 415,24% 586,96% 465,53% 334,68% 295,81% 253,24% 316,94%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...