Visa allt om Sälens Vildmarksservice Aktiebolag
Visa allt om Sälens Vildmarksservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 253 1 415 1 246 1 178 1 405 2 123 1 621 1 728 1 302 905
Övrig omsättning 39 40 - 18 - - - 15 111 -
Rörelseresultat (EBIT) 86 126 157 29 87 70 -57 63 198 -17
Resultat efter finansnetto 84 132 157 23 85 69 -57 62 195 -28
Årets resultat 64 102 120 14 62 60 -57 41 191 -28
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 114 34 0 5 21 34 548 425 508 446
Omsättningstillgångar 1 480 1 554 1 387 1 202 1 247 1 581 939 987 735 183
Tillgångar 1 594 1 588 1 387 1 207 1 269 1 615 1 487 1 412 1 242 629
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 214 1 150 1 048 927 913 851 792 849 808 432
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Kortfristiga skulder 380 438 339 279 355 764 695 563 428 197
Skulder och eget kapital 1 594 1 588 1 387 1 207 1 269 1 615 1 487 1 412 1 242 629
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 439 - - 0 - 160 110 75 75 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 448 329 310 316 187 263 245 122 116
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 144 81 61 65 59 99 113 75 52 32
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 292 1 455 1 246 1 196 1 405 2 123 1 621 1 743 1 413 905
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 253 708 623 589 703 1 062 811 864 651 905
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 585 266 195 188 191 249 252 199 129 157
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 102 132 162 37 100 100 -27 85 327 103
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,45% 13,56% 5,77% -16,16% -33,82% 30,97% -6,19% 32,72% 43,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,40% 8,31% 11,32% 2,40% 6,86% 4,33% -3,83% 4,46% 15,94% -2,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,86% 9,33% 12,60% 2,46% 6,19% 3,30% -3,52% 3,65% 15,21% -1,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 97,51% 95,16% 96,65% 74,66% 88,34% 84,84% 88,25% 77,13%
Rörelsekapital/omsättning 87,79% 78,87% 84,11% 78,35% 63,49% 38,48% 15,05% 24,54% 23,58% -1,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 76,16% 72,42% 75,56% 76,80% 71,95% 52,69% 53,26% 60,13% 65,06% 68,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 389,47% 354,79% 409,14% 430,82% 351,27% 206,94% 135,11% 175,31% 171,73% 92,89%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...