Visa allt om Mekonomen Kramfors Aktiebolag
Visa allt om Mekonomen Kramfors Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 12 097 11 763 11 278 10 407 9 626 9 069 9 598 9 667 8 319 8 282
Övrig omsättning 65 59 62 60 60 55 99 38 31 38
Rörelseresultat (EBIT) 675 681 518 745 517 464 782 922 557 472
Resultat efter finansnetto 658 667 506 740 507 464 782 923 581 508
Årets resultat 515 591 326 683 277 380 574 675 510 370
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 79 177 95 100 99 117 138 83 104 117
Omsättningstillgångar 2 983 3 107 2 790 2 188 2 347 2 006 2 607 2 538 1 952 1 816
Tillgångar 3 062 3 284 2 885 2 288 2 446 2 123 2 745 2 621 2 057 1 933
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 638 713 452 916 633 756 976 1 002 327 1 221
Obeskattade reserver 0 0 0 0 129 0 54 51 45 177
Avsättningar (tkr) 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 419 2 566 2 433 1 372 1 685 1 368 1 715 1 568 1 684 535
Skulder och eget kapital 3 062 3 284 2 885 2 288 2 446 2 123 2 745 2 621 2 057 1 933
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 0 388 165 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 20 - -
Löner till övriga anställda - 1 256 1 138 1 011 990 972 612 819 919 854
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - 503 412 397 386 383 384 390 373 355
Utdelning till aktieägare 510 590 330 790 400 400 600 600 0 900
Omsättning 12 162 11 822 11 340 10 467 9 686 9 124 9 697 9 705 8 350 8 320
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 024 2 941 2 820 2 602 3 209 3 023 2 400 2 417 2 773 2 761
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 486 444 391 357 466 457 351 350 436 409
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 700 709 543 770 544 496 814 950 587 517
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,84% 4,30% 8,37% 8,11% 6,14% -5,51% -0,71% 16,20% 0,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,11% 20,77% 17,99% 32,60% 21,18% 22,00% 28,49% 35,25% 28,44% 26,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,60% 5,80% 4,60% 7,17% 5,38% 5,15% 8,15% 9,56% 7,03% 6,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 32,02% 32,15% 32,36% 32,40% 31,94% 31,65% 33,61% 33,83% 34,15% 32,43%
Rörelsekapital/omsättning 4,66% 4,60% 3,17% 7,84% 6,88% 7,03% 9,29% 10,03% 3,22% 15,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,84% 21,71% 15,67% 40,03% 29,77% 35,61% 37,01% 39,66% 17,47% 69,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 39,48% 45,25% 51,87% 52,70% 61,01% 56,07% 87,35% 101,02% 59,32% 162,62%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...