Visa allt om Tännäs Fiskecentrum Aktiebolag
Visa allt om Tännäs Fiskecentrum Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 584 1 510 1 595 1 768 1 503 1 450 1 188 1 088 1 099 1 111
Övrig omsättning 188 233 - 90 229 80 80 161 85 75
Rörelseresultat (EBIT) 49 -25 -86 68 -25 57 119 53 36 74
Resultat efter finansnetto 48 -26 -88 63 -27 54 115 50 34 71
Årets resultat 48 -26 -40 37 0 32 64 19 29 64
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 3 5 8 12 21 31 24 113 125
Omsättningstillgångar 765 634 641 693 566 591 501 393 409 348
Tillgångar 769 637 646 701 578 612 532 417 522 472
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 346 298 324 363 326 326 294 229 210 181
Obeskattade reserver 0 0 0 49 33 61 51 23 0 7
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 12 198 173
Kortfristiga skulder 423 339 322 288 218 225 187 152 113 111
Skulder och eget kapital 769 637 646 701 578 612 532 417 522 472
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 - 0 0 0 466
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 595 613 591 655 620 502 489 439 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 159 133 145 160 138 105 106 111 120
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 772 1 743 1 595 1 858 1 732 1 530 1 268 1 249 1 184 1 186
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 792 503 532 589 501 725 594 544 550 556
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 331 255 194 177 193 191 209 199 176 191
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 49 -23 -83 72 -15 67 127 61 56 110
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,90% -5,33% -9,79% 17,63% 3,66% 22,05% 9,19% -1,00% -1,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,37% -3,92% -13,31% 9,84% -4,33% 9,31% 22,37% 12,71% 6,90% 15,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,09% -1,66% -5,39% 3,90% -1,66% 3,93% 10,02% 4,87% 3,28% 6,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,18% 58,87% 56,05% 52,21% 52,56% 56,55% 70,71% 59,38% 59,96% 62,65%
Rörelsekapital/omsättning 21,59% 19,54% 20,00% 22,91% 23,15% 25,24% 26,43% 22,15% 26,93% 21,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,99% 46,78% 50,15% 57,24% 60,61% 60,61% 62,33% 58,98% 40,23% 39,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 106,62% 94,10% 98,76% 109,03% 91,74% 121,33% 95,72% 84,87% 56,64% 92,79%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...