Visa allt om AB Sandro Lena Öystilä
Visa allt om AB Sandro Lena Öystilä

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 1 318 1 570 1 657 1 573 1 769 1 772 1 940 1 874 2 015 2 041
Övrig omsättning 19 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 90 87 109 35 155 -166 28 19 20 -20
Resultat efter finansnetto 88 86 110 33 156 -164 29 19 25 -10
Årets resultat 68 61 85 28 156 -142 15 11 15 16
Balansräkningar (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 30 63 87 62 77 70 83 104 149
Omsättningstillgångar 568 486 482 487 436 287 483 544 604 640
Tillgångar 584 516 545 574 498 364 553 627 708 789
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 415 347 286 281 253 97 238 343 412 397
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 21 14 11 7
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 169 169 259 294 245 268 293 270 284 385
Skulder och eget kapital 584 516 545 574 498 364 553 627 708 789
Löner & utdelning (tkr)
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - 258 328 320 300 300 292
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 498 581 572 347 428 365 363 388 424
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - 181 203 192 223 302 285 248 285 274
Utdelning till aktieägare 0 0 80 80 0 0 0 120 80 0
Omsättning 1 337 1 570 1 657 1 573 1 769 1 772 1 940 1 874 2 015 2 041
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 318 785 829 787 885 591 647 625 672 680
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 588 348 410 389 420 366 343 315 334 340
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 115 118 135 47 170 -122 76 70 79 56
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -16,05% -5,25% 5,34% -11,08% -0,17% -8,66% 3,52% -7,00% -1,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,41% 16,86% 20,18% 6,10% 31,33% -45,05% 5,06% 3,03% 3,53% -1,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,83% 5,54% 6,64% 2,23% 8,82% -9,26% 1,44% 1,01% 1,24% -0,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 90,82% 91,15% 92,46% 90,40% 86,83% 87,30% 82,22% 79,03% 77,47% 82,17%
Rörelsekapital/omsättning 30,27% 20,19% 13,46% 12,27% 10,80% 1,07% 9,79% 14,62% 15,88% 12,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,06% 67,25% 52,48% 48,95% 50,80% 26,65% 45,84% 56,35% 59,31% 50,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 240,83% 247,34% 156,37% 134,69% 146,94% 72,01% 121,50% 143,33% 173,94% 139,22%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...