Visa allt om Rörvik Timber Linghem Aktiebolag
Visa allt om Rörvik Timber Linghem Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-06
Nettoomsättning 108 519 106 245 78 943 74 546 67 380 55 385 42 167 93 305 52 069 83 684
Övrig omsättning 181 - 90 468 - 29 892 120 95 153 679
Rörelseresultat (EBIT) -5 991 -7 141 -7 130 -11 815 -14 153 4 201 -23 843 -26 609 7 970 3 030
Resultat efter finansnetto -6 106 -7 380 -7 409 -12 218 -14 696 3 788 -24 842 -29 055 7 468 1 265
Årets resultat -6 106 -4 380 -10 921 -12 905 -14 696 4 102 -18 327 -8 805 4 016 323
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 62 545 40 470 41 116 47 722 51 570 53 335 58 919 55 463 47 905 38 272
Omsättningstillgångar 23 256 27 027 24 997 20 238 24 689 20 654 33 740 61 017 40 064 32 449
Tillgångar 85 801 67 497 66 113 67 959 76 260 73 989 92 658 116 480 87 968 70 722
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 710 5 316 696 518 973 3 869 -7 604 10 723 21 417 6 810
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 17 096 8 680
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 62 519 30 940 45 440 47 340 52 590 49 190 28 000 28 700 19 500 41 012
Kortfristiga skulder 22 572 31 241 19 977 20 102 22 697 20 931 72 262 77 057 29 955 14 218
Skulder och eget kapital 85 801 67 497 66 113 67 959 76 260 73 989 92 658 116 480 87 968 70 722
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-06
Löner till styrelse & VD 567 567 541 530 510 499 499 483 617 1 307
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 9 534 9 563 8 096 6 858 7 387 7 174 7 576 13 100 4 453 6 383
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 3 980 3 939 3 370 2 759 2 918 3 006 2 036 5 504 2 011 3 060
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0
Omsättning 108 700 106 245 79 033 75 014 67 380 85 277 42 287 93 400 52 222 84 363
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 29 28 25 22 24 23 28 37 30 25
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 742 3 794 3 158 3 388 2 808 2 408 1 506 2 522 1 736 3 347
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 484 545 480 461 451 464 361 516 236 432
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -867 -2 158 -3 146 -7 990 -10 445 7 677 -20 476 -22 531 9 873 7 053
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,14% 34,58% 5,90% 10,64% 21,66% 31,35% -54,81% 79,19% -37,78% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,98% -10,58% -10,77% -17,36% -18,53% 5,68% -25,64% -22,79% 9,26% 4,31%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,52% -6,72% -9,02% -15,83% -20,97% 7,59% -56,35% -28,45% 15,65% 3,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 30,91% 14,21% -4,29% -11,21% -15,87% -26,36% -46,86% -20,19% 25,05% 42,40%
Rörelsekapital/omsättning 0,63% -3,97% 6,36% 0,18% 2,96% -0,50% -91,36% -17,19% 19,41% 21,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 0,83% 7,88% 1,05% 0,76% 1,28% 5,23% -8,21% 9,21% 38,34% 18,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 27,43% 26,87% 53,93% 56,75% 45,31% 27,84% 35,06% 53,06% 73,54% 90,63%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...