Visa allt om Pipek Aktiebolag
Visa allt om Pipek Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 672 2 557 2 850 2 549 3 195 3 117 2 745 2 775 2 799 2 408
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 282 2 074 2 516 1 496 1 936 2 172 1 271 634 621 203
Resultat efter finansnetto 1 749 1 342 1 647 477 703 1 482 413 633 645 287
Årets resultat 1 338 1 195 969 250 434 843 287 346 344 200
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 42 42 42 42 44 452 62 69 76 80
Omsättningstillgångar 6 453 5 222 4 621 4 033 3 950 2 793 2 134 2 069 1 698 1 312
Tillgångar 6 495 5 264 4 663 4 075 3 995 3 245 2 196 2 138 1 774 1 392
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 171 3 992 2 998 2 356 2 309 2 033 1 337 1 221 1 046 874
Obeskattade reserver 1 189 1 189 1 357 1 058 931 829 501 501 354 187
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 30 27 83 53 18 31 16 39
Kortfristiga skulder 134 83 278 634 672 329 341 386 357 291
Skulder och eget kapital 6 495 5 264 4 663 4 075 3 995 3 245 2 196 2 138 1 774 1 392
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - - - 715 660 660 660
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 180 405 150 660 860 534 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 24 40 15 67 88 47 355 413 481 466
Utdelning till aktieägare 0 159 201 328 203 158 146 171 0 172
Omsättning 2 672 2 557 2 850 2 549 3 195 3 117 2 745 2 775 2 799 2 408
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 672 2 557 2 850 2 549 3 195 3 117 2 745 2 775 2 799 2 408
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 211 339 141 769 1 065 617 1 104 1 100 1 150 1 144
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 282 2 074 2 516 1 498 1 943 2 183 1 278 653 625 214
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,50% -10,28% 11,81% -20,22% 2,50% 13,55% -1,08% -0,86% 16,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,93% 25,51% 35,41% 11,78% 27,61% 45,67% 20,17% 30,17% 36,64% 20,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 65,46% 52,52% 57,93% 18,83% 34,52% 47,55% 16,14% 23,24% 23,22% 12,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,51% 99,73% 99,82% 99,80% 99,78% 99,74% 99,96% 71,17% 72,28% 69,52%
Rörelsekapital/omsättning 236,49% 200,98% 152,39% 133,35% 102,60% 79,05% 65,32% 60,65% 47,91% 42,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 93,89% 93,45% 86,99% 76,95% 74,97% 81,48% 77,70% 73,98% 73,33% 72,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 4 815,67% 6 291,57% 1 662,23% 636,12% 587,80% 848,94% 625,81% 536,01% 475,63% 450,86%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...