Visa allt om Borohus AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 853 792 472 562 321 337 255 230 430 591 339 189 192 470 103 840 71 252 78 563
Övrig omsättning 12 15 677 11 188 0 9 537 38 4 081 15 402 15 290 4 187
Rörelseresultat (EBIT) 39 556 54 137 31 931 7 900 33 657 33 151 26 585 20 207 14 778 6 006
Resultat efter finansnetto 82 300 92 579 35 871 43 159 72 830 44 547 24 025 55 249 17 658 2 638
Årets resultat 66 090 73 901 25 275 37 491 62 493 27 786 15 977 45 495 14 517 4 455
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 337 954 367 431 226 383 172 047 4 539 4 353 4 353 4 178 4 153 884
Omsättningstillgångar 1 056 343 538 246 342 862 317 585 610 985 328 270 296 300 218 257 188 246 204 407
Tillgångar 1 394 297 905 678 569 244 489 632 615 524 332 623 300 653 222 434 192 398 205 291
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 468 561 402 471 328 570 303 295 265 804 203 312 175 526 159 549 109 542 95 024
Obeskattade reserver 62 000 54 500 46 000 42 000 39 500 35 500 25 500 22 000 18 000 19 000
Avsättningar (tkr) 2 300 1 350 1 200 1 200 800 1 138 1 400 1 280 1 500 1 500
Långfristiga skulder 7 148 0 66 313 21 560 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 854 288 447 356 127 161 121 577 309 420 92 673 98 227 39 605 63 357 89 766
Skulder och eget kapital 1 394 297 905 678 569 244 489 632 615 524 332 623 300 653 222 434 192 398 205 291
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 - 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 - 0 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 - 0 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 853 804 488 239 332 525 255 230 440 128 339 227 196 551 119 242 86 542 82 750
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 39 556 54 786 31 931 7 900 33 657 33 884 26 585 20 207 15 832 6 679
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 80,67% 47,06% 25,90% -40,73% 26,95% 76,23% 85,35% 45,74% -9,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,91% 10,39% 6,48% 8,90% 11,85% 13,40% 8,88% 24,84% 9,19% 3,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,65% 19,91% 11,47% 17,07% 16,94% 13,14% 13,87% 53,21% 24,81% 8,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 5,86% 13,02% 10,43% 7,54% 9,60% 14,95% 17,96% 12,00% 9,78% 22,30%
Rörelsekapital/omsättning 23,67% 19,23% 67,13% 76,80% 70,04% 69,46% 102,91% 172,05% 175,28% 145,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,07% 49,13% 64,02% 68,63% 48,19% 69,45% 65,00% 79,44% 64,23% 53,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 105,17% 97,37% 244,04% 261,22% 161,02% 331,51% 268,03% 448,46% 155,31% 118,49%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!