Visa allt om Borohus AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 255 230 430 591 339 189 192 470 103 840 71 252 78 563 85 084 86 004 94 004
Övrig omsättning - 9 537 38 4 081 15 402 15 290 4 187 23 218 283 9 260
Rörelseresultat (EBIT) 7 900 33 657 33 151 26 585 20 207 14 778 6 006 21 971 4 389 12 867
Resultat efter finansnetto 43 159 72 830 44 547 24 025 55 249 17 658 2 638 22 378 1 432 11 969
Årets resultat 37 491 62 493 27 786 15 977 45 495 14 517 4 455 14 915 3 856 7 433
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 172 047 4 539 4 353 4 353 4 178 4 153 884 681 681 12 609
Omsättningstillgångar 317 585 610 985 328 270 296 300 218 257 188 246 204 407 267 339 220 627 157 803
Tillgångar 489 632 615 524 332 623 300 653 222 434 192 398 205 291 268 020 221 308 170 412
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 303 295 265 804 203 312 175 526 159 549 109 542 95 024 90 570 75 655 71 799
Obeskattade reserver 42 000 39 500 35 500 25 500 22 000 18 000 19 000 22 500 20 500 24 500
Avsättningar (tkr) 1 200 800 1 138 1 400 1 280 1 500 1 500 1 500 1 500 300
Långfristiga skulder 21 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 121 577 309 420 92 673 98 227 39 605 63 357 89 766 153 450 123 653 73 813
Skulder och eget kapital 489 632 615 524 332 623 300 653 222 434 192 398 205 291 268 020 221 308 170 412
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 255 230 440 128 339 227 196 551 119 242 86 542 82 750 108 302 86 287 103 264
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 900 33 657 33 884 26 585 20 207 15 832 6 679 23 219 4 992 13 208
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -40,73% 26,95% 76,23% 85,35% 45,74% -9,31% -7,66% -1,07% -8,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,90% 11,85% 13,40% 8,88% 24,84% 9,19% 3,23% 8,53% 2,20% 7,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,07% 16,94% 13,14% 13,87% 53,21% 24,81% 8,44% 26,86% 5,66% 13,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 7,54% 9,60% 14,95% 17,96% 12,00% 9,78% 22,30% 12,01% 17,40% 15,53%
Rörelsekapital/omsättning 76,80% 70,04% 69,46% 102,91% 172,05% 175,28% 145,92% 133,85% 112,76% 89,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,63% 48,19% 69,45% 65,00% 79,44% 64,23% 53,11% 39,98% 41,01% 52,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 261,22% 161,02% 331,51% 268,03% 448,46% 155,31% 118,49% 92,86% 48,39% 54,92%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...