Visa allt om JB Gymnasiet Mitt AB
Visa allt om JB Gymnasiet Mitt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12
Nettoomsättning 390 296 455 406 616 543 616 252 999 780 818 924 745 746 571 132 359 718 199 823
Övrig omsättning 9 015 6 351 6 900 5 076 2 990 484 468 189 416 249
Rörelseresultat (EBIT) 7 286 31 788 36 559 29 941 26 211 26 941 20 910 15 205 10 268 5 800
Resultat efter finansnetto 5 875 31 657 35 628 27 624 19 294 28 446 24 317 16 808 10 457 5 748
Årets resultat -8 133 476 1 330 2 002 -21 210 20 095 15 331 9 263 5 621 3 039
Balansräkningar (tkr)
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 57 225 70 727 89 798 117 478 134 365 22 547 20 862 21 538 9 967 5 997
Omsättningstillgångar 62 764 77 566 64 694 100 250 148 219 132 807 125 701 85 901 63 589 36 560
Tillgångar 119 989 148 293 154 492 217 728 282 584 155 354 146 563 107 439 73 556 42 556
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 467 10 600 10 124 8 794 6 792 20 462 20 878 18 106 10 444 6 423
Obeskattade reserver 10 204 37 192 35 867 30 324 25 656 12 285 11 910 9 412 5 512 2 687
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 520 30 140 142 044 0 1 450 1 550 3 800 1 825
Kortfristiga skulder 107 318 100 501 107 981 148 470 108 092 122 607 112 325 78 371 53 801 31 622
Skulder och eget kapital 119 989 148 293 154 492 217 728 282 584 155 354 146 563 107 439 73 556 42 556
Löner & utdelning (tkr)
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
2004-12
2003-12
Löner till styrelse & VD 973 997 942 946 3 072 1 776 2 695 1 988 504 444
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - 0
Löner till övriga anställda 132 928 133 768 178 957 184 501 172 724 83 890 84 752 62 468 40 891 28 043
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - 0
Sociala kostnader 53 271 52 814 72 614 73 590 68 239 35 650 36 508 28 020 18 538 14 035
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 10 560 1 600 1 600
Omsättning 399 311 461 757 623 443 621 328 1 002 770 819 408 746 214 571 321 360 134 200 072
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 409 426 539 703 447 259 264 199 113 99
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 954 1 069 1 144 877 2 237 3 162 2 825 2 870 3 183 2 018
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 467 450 476 375 558 472 470 467 533 433
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 22 233 47 170 54 897 49 422 47 360 28 715 23 727 17 350 11 527 6 659
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -14,30% -26,14% 0,05% -38,36% 22,08% 9,81% 30,57% 58,77% 80,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,10% 21,50% 23,71% 13,92% 8,28% 18,47% 16,92% 15,94% 14,64% 14,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,87% 7,00% 5,94% 4,92% 2,34% 3,50% 3,33% 3,00% 2,99% 2,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 88,02% 87,93% 100,00% 88,14% 36,68% 100,00% 26,14% 24,86% 25,20% 31,10%
Rörelsekapital/omsättning -11,42% -5,04% -7,02% -7,82% 4,01% 1,25% 1,79% 1,32% 2,72% 2,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 8,32% 25,63% 23,66% 14,30% 8,94% 18,86% 20,10% 23,16% 19,59% 19,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 58,48% 77,18% 59,91% 67,52% 136,41% 107,97% 111,57% 109,24% 117,79% 115,31%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...