Visa allt om JA Produktion AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Nettoomsättning 2 993 3 179 3 075 3 380 2 931 3 302 2 190 1 347 1 977 2 466
Övrig omsättning 1 077 990 1 031 958 1 014 940 601 176 346 275
Rörelseresultat (EBIT) 440 454 316 596 520 1 034 276 -62 -27 -384
Resultat efter finansnetto 557 463 746 582 387 1 023 288 -28 -24 -382
Årets resultat 336 187 497 306 145 598 132 -28 -24 -8
Balansräkningar (tkr)
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 895 2 369 2 700 2 700 2 772 2 287 503 555 763 1 063
Omsättningstillgångar 4 133 3 427 2 893 2 204 1 814 2 012 3 025 2 569 2 727 2 325
Tillgångar 6 028 5 796 5 592 4 904 4 585 4 299 3 528 3 124 3 490 3 387
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 618 3 282 3 095 2 698 2 392 2 247 1 650 1 517 1 546 1 570
Obeskattade reserver 1 108 988 835 696 522 363 123 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 773 827 877 806 919 946 1 042 1 472 830 968
Kortfristiga skulder 529 698 785 703 752 743 713 135 1 115 850
Skulder och eget kapital 6 028 5 796 5 592 4 904 4 585 4 299 3 528 3 124 3 490 3 387
Löner & utdelning (tkr)
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 1 012 1 105 934 516 311 602 591
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - - - 354 352 301 160 99 216 260
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 070 4 169 4 106 4 338 3 945 4 242 2 791 1 523 2 323 2 741
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 748 795 769 845 733 826 1 095 674 494 617
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 356 363 361 342 365 309 340 202 205 273
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 538 557 427 724 630 1 108 382 232 274 16
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,85% 3,38% -9,02% 15,32% -11,24% 50,78% 62,58% -31,87% -19,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,26% 7,99% 13,34% 12,15% 11,34% 24,15% 8,16% -0,77% -0,52% -11,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,64% 14,56% 24,26% 17,63% 17,74% 31,44% 13,15% -1,78% -0,91% -15,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,62% 68,70% 63,64% 64,50% 70,73% 74,56% 56,35% 85,23% 82,90% 81,91%
Rörelsekapital/omsättning 120,41% 85,84% 68,55% 44,41% 36,23% 38,43% 105,57% 180,70% 81,54% 59,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,36% 69,92% 66,99% 66,09% 61,05% 58,85% 49,34% 48,56% 44,30% 46,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 710,78% 436,10% 307,90% 257,47% 195,21% 229,07% 378,54% 1 642,22% 210,58% 227,53%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...