Visa allt om Restaurang Husmannen i Linköping Aktiebolag
Visa allt om Restaurang Husmannen i Linköping Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 10 975 10 917 11 454 10 499 10 532 9 773 9 553 9 109 9 081 7 931
Övrig omsättning 13 155 2 38 39 34 30 104 316 290
Rörelseresultat (EBIT) 1 251 792 1 504 922 1 117 628 797 524 345 238
Resultat efter finansnetto 1 299 1 103 1 506 916 1 132 662 799 551 404 251
Årets resultat 1 338 941 1 160 705 656 443 597 373 286 173
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 564 1 779 2 066 2 107 1 574 1 551 1 481 1 486 1 085 1 578
Omsättningstillgångar 1 670 1 557 1 487 2 273 2 161 1 838 2 157 1 860 2 118 1 533
Tillgångar 3 234 3 335 3 553 4 381 3 736 3 390 3 638 3 346 3 203 3 112
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 825 1 487 1 546 1 686 1 681 1 625 1 782 1 635 1 562 1 575
Obeskattade reserver 0 430 480 480 480 260 215 245 207 207
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 409 1 418 1 528 2 215 1 574 1 505 1 641 1 466 1 434 1 329
Skulder och eget kapital 3 234 3 335 3 553 4 381 3 736 3 390 3 638 3 346 3 203 3 112
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 0 960 851 801 761
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 3 081 3 025 2 919 2 733 2 561 1 445 1 206 1 470 1 267
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 1 315 1 182 1 129 1 110 1 062 961 980 935 878
Utdelning till aktieägare 1 000 1 000 1 000 700 700 600 600 450 300 300
Omsättning 10 988 11 072 11 456 10 537 10 571 9 807 9 583 9 213 9 397 8 221
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 9 9 8 7 7 7 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 219 1 213 1 273 1 167 1 317 1 396 1 365 1 301 1 135 991
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 460 486 462 437 486 522 488 445 406 370
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 519 1 060 1 778 1 154 1 170 686 863 654 465 353
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,53% -4,69% 9,10% -0,31% 7,77% 2,30% 4,87% 0,31% 14,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 40,29% 33,22% 42,53% 21,48% 30,41% 19,62% 22,16% 16,92% 12,61% 8,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,87% 10,15% 13,19% 8,96% 10,79% 6,80% 8,44% 6,21% 4,45% 3,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 66,60% 65,58% 67,04% 65,95% 65,55% 61,65% 63,43% 59,28% 57,58% 55,39%
Rörelsekapital/omsättning 2,38% 1,27% -0,36% 0,55% 5,57% 3,41% 5,40% 4,33% 7,53% 2,57%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,43% 54,64% 54,05% 47,03% 54,46% 53,59% 53,34% 54,26% 53,42% 55,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 116,82% 108,11% 95,75% 101,53% 135,77% 120,47% 129,92% 124,22% 145,26% 112,64%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...