Visa allt om Elmontage i Vingåker Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 12 063 10 279 9 574 11 348 11 797 11 248 11 364 10 645 9 088 12 333
Övrig omsättning 108 117 57 9 31 1 505 41 150 89 79
Rörelseresultat (EBIT) 1 395 1 295 921 1 057 1 361 2 553 1 173 1 644 1 138 1 479
Resultat efter finansnetto 1 391 1 295 921 1 053 1 378 2 541 1 161 1 623 1 104 1 455
Årets resultat 822 1 012 706 800 1 502 2 771 915 1 119 781 881
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 824 732 572 534 547 1 108 1 937 1 981 1 902 1 235
Omsättningstillgångar 2 940 2 827 2 642 3 209 2 807 5 356 4 395 4 952 3 722 5 508
Tillgångar 3 764 3 560 3 215 3 743 3 354 6 464 6 332 6 933 5 624 6 743
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 247 1 425 1 212 1 506 1 706 3 704 1 933 2 019 1 700 1 769
Obeskattade reserver 351 0 0 0 0 512 1 527 1 580 1 404 1 295
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 154 198 375 144 207
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 565 747 760 783 1 011
Kortfristiga skulder 2 166 2 135 2 002 2 237 1 648 1 529 1 927 2 199 1 592 2 461
Skulder och eget kapital 3 764 3 560 3 215 3 743 3 354 6 464 6 332 6 933 5 624 6 743
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 2 714 2 580 2 438 2 478
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 1 151 1 358 945 1 749
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 1 000 3 500 1 000 1 000 800 850
Omsättning 12 171 10 396 9 631 11 357 11 828 12 753 11 405 10 795 9 177 12 412
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 7 7 7 7 8 7 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 508 1 468 1 368 1 621 1 685 1 406 1 623 1 331 1 136 1 542
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 556 588 564 566 618 592 608 507 431 536
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 433 1 318 938 1 083 1 365 2 565 1 222 1 690 1 186 1 582
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,36% 7,36% -15,63% -3,81% 4,88% -1,02% 6,75% 17,13% -26,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 37,06% 36,38% 28,65% 28,29% 41,26% 39,50% 18,56% 23,78% 20,32% 22,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,56% 12,60% 9,62% 9,33% 11,73% 22,70% 10,34% 15,49% 12,58% 12,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,41% 66,44% 68,31% 58,96% 61,22% 61,74% 56,91% 62,82% 61,81% 56,17%
Rörelsekapital/omsättning 6,42% 6,73% 6,68% 8,57% 9,82% 34,02% 21,72% 25,86% 23,44% 24,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,40% 40,03% 37,70% 40,24% 50,86% 63,48% 49,34% 46,90% 49,70% 40,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 116,76% 114,47% 116,43% 130,00% 140,84% 316,22% 195,49% 199,82% 211,18% 207,27%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!