Visa allt om Aktiebolaget Ljungqvist & Blomberg

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 18 847 18 814 19 865 16 272 14 096 14 073 16 484 22 572 26 617 26 276
Övrig omsättning 1 0 12 0 0 0 0 59 137 0
Rörelseresultat (EBIT) 176 475 1 279 1 063 -486 -1 538 -859 1 935 1 500 2 788
Resultat efter finansnetto 146 475 1 279 1 063 -480 -1 532 -852 1 951 1 540 2 809
Årets resultat 283 664 704 904 63 -15 -48 1 468 1 018 1 874
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 965 3 524 3 953 1 303 1 546 1 842 2 223 2 693 2 050 917
Omsättningstillgångar 6 996 7 006 7 105 8 815 8 351 7 515 8 298 9 253 10 520 10 515
Tillgångar 10 962 10 530 11 058 10 118 9 896 9 357 10 521 11 946 12 571 11 432
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 413 790 826 1 027 123 60 74 1 592 1 145 1 997
Obeskattade reserver 1 140 1 361 1 848 1 728 1 827 2 076 3 272 3 766 3 709 3 565
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 676 6 168 6 168 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 732 2 211 2 215 7 363 7 945 7 221 7 175 6 588 7 717 5 870
Skulder och eget kapital 10 962 10 530 11 058 10 118 9 896 9 357 10 521 11 946 12 571 11 432
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - - - 1 734 1 341
Varav tantiem till styrelse & VD - - 300 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 892 3 560 4 156 3 380 4 033 4 547 4 539 4 835 3 616 3 292
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 488 1 545 1 753 1 840 1 997 2 229 2 165 2 260 2 141 1 722
Utdelning till aktieägare 290 660 700 905 0 0 0 1 470 1 020 1 870
Omsättning 18 848 18 814 19 877 16 272 14 096 14 073 16 484 22 631 26 754 26 276
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 10 11 10 10 15 16 15 15 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 885 1 881 1 806 1 627 1 410 938 1 030 1 505 1 774 2 021
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 551 520 557 530 610 457 437 479 506 500
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 605 921 1 647 1 368 -171 -1 127 -397 2 408 1 779 3 022
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,18% -5,29% 22,08% 15,44% 0,16% -14,63% -26,97% -15,20% 1,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,61% 4,51% 11,57% 10,51% -4,85% -16,37% -8,10% 16,33% 12,33% 24,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,93% 2,52% 6,44% 6,53% -3,41% -10,89% -5,17% 8,64% 5,82% 10,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,86% 55,17% 57,79% 56,10% 59,10% 53,24% 56,78% 53,82% 50,82% 47,67%
Rörelsekapital/omsättning 22,62% 25,49% 24,62% 8,92% 2,88% 2,09% 6,81% 11,81% 10,53% 17,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,88% 17,58% 20,50% 23,47% 15,64% 17,95% 24,96% 37,92% 30,85% 40,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 157,69% 204,66% 213,32% 88,20% 75,02% 73,96% 82,56% 107,85% 109,21% 135,55%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...