Visa allt om KB's Bilvård Söder AB
Visa allt om KB's Bilvård Söder AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 261 2 995 2 823 2 814 2 471 988 213 0 0 2 212
Övrig omsättning 14 139 291 326 299 31 - - - 47
Rörelseresultat (EBIT) -81 -54 -34 167 24 14 13 -10 -89 -104
Resultat efter finansnetto -75 -54 -42 143 4 4 10 -11 -90 -104
Årets resultat -75 -54 -42 143 4 4 10 -11 -90 -104
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 14 22 32 42 7 9 6 15 17
Omsättningstillgångar 555 654 629 825 706 662 470 111 158 409
Tillgångar 562 668 651 857 748 669 479 117 173 427
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 106 181 235 277 134 130 126 116 163 253
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 13 24 37 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 457 488 403 556 577 538 354 1 10 173
Skulder och eget kapital 562 668 651 857 748 669 479 117 173 427
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12 2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 0 0 111
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 1 614 1 645 1 521 1 427 446 25 0 0 1 368
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 678 582 578 497 113 4 0 27 512
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 275 3 134 3 114 3 140 2 770 1 019 213 0 0 2 259
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 5 2 1 0 0 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 652 599 565 563 494 494 213 - - 369
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 394 465 454 431 385 282 31 - - 332
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -73 -46 -24 177 27 16 15 -1 -86 -94
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,88% 6,09% 0,32% 13,88% 150,10% 363,85% - - -100,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -13,17% -7,93% -5,22% 19,49% 3,21% 2,09% 2,71% - - -24,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,27% -1,77% -1,20% 5,93% 0,97% 1,42% 6,10% - - -4,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 95,46% 95,96% 95,04% 95,74% 91,30% 94,74% 93,90% - - 95,07%
Rörelsekapital/omsättning 3,01% 5,54% 8,01% 9,56% 5,22% 12,55% 54,46% - - 10,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,86% 27,10% 36,10% 32,32% 17,91% 19,43% 26,30% 99,15% 94,22% 59,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 121,44% 134,02% 156,08% 148,38% 122,36% 123,05% 132,77% 11 100,00% 1 580,00% 236,42%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...