Visa allt om Sista versen 25281 AB
Visa allt om Sista versen 25281 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 9 807 2 185 2 737 3 138 3 346 3 416 3 177 2 927
Övrig omsättning 12 - 363 131 176 140 181 108 196 186
Rörelseresultat (EBIT) 7 -9 8 47 145 185 189 215 151 143
Resultat efter finansnetto 7 -8 11 50 142 183 183 212 153 144
Årets resultat 7 -8 7 35 102 132 163 152 104 73
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 4 4 35 61 148 144 152 105 86
Omsättningstillgångar 169 170 331 1 102 1 121 1 120 1 167 1 020 931 892
Tillgångar 169 174 335 1 137 1 182 1 268 1 310 1 172 1 037 978
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 169 162 320 313 678 651 519 506 443 428
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 49 49 49
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 13 93 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 12 15 824 492 524 791 618 545 501
Skulder och eget kapital 169 174 335 1 137 1 182 1 268 1 310 1 172 1 037 978
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 334 381 372 401 220
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 - 185 428 485 218 387 291 378 370
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 - 55 149 233 287 340 318 355 261
Utdelning till aktieägare 49 0 150 0 400 75 0 150 89 89
Omsättning 12 9 1 170 2 316 2 913 3 278 3 527 3 524 3 373 3 113
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 9 807 1 093 912 1 046 1 115 1 139 1 059 976
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 250 313 256 298 389 351 398 300
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 -9 21 73 183 227 241 255 191 186
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -98,88% -63,07% -20,17% -12,78% -6,22% -2,05% 7,52% 8,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - -5,17% 3,28% 4,84% 12,94% 15,06% 14,58% 18,94% 14,95% 14,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - -100,00% 1,36% 2,52% 5,59% 6,09% 5,71% 6,50% 4,88% 4,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 0,00% 12,27% 45,86% 44,83% 47,83% 54,42% 50,94% 55,81% 50,94%
Rörelsekapital/omsättning - 1 755,56% 39,16% 12,72% 22,98% 18,99% 11,24% 11,77% 12,15% 13,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 100,00% 93,10% 95,52% 27,53% 57,36% 51,34% 39,62% 46,18% 46,12% 47,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - 1 416,67% 2 206,67% 87,38% 145,12% 103,44% 60,43% 73,30% 78,72% 100,60%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...