Visa allt om Mekanex Group AB
Visa allt om Mekanex Group AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 157 3 082 3 009 3 063 3 022 3 023 2 457 3 064 3 216 1 821
Övrig omsättning 196 178 - 55 43 - - - 48 -
Rörelseresultat (EBIT) 810 1 043 855 1 241 277 435 -88 -283 116 -397
Resultat efter finansnetto 1 799 731 1 638 1 702 1 105 -42 824 507 599 -59
Årets resultat 2 553 2 251 3 311 2 832 1 208 1 524 2 104 966 2 271 491
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 964 18 676 18 900 17 298 17 288 18 352 17 191 18 003 11 561 2 406
Omsättningstillgångar 2 766 2 179 563 813 619 419 1 126 1 504 4 197 6 420
Tillgångar 21 731 20 855 19 463 18 111 17 907 18 771 18 317 19 507 15 759 8 825
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 265 9 712 9 462 8 151 7 318 8 110 8 085 6 382 6 616 6 845
Obeskattade reserver 4 640 4 401 3 331 3 207 2 277 2 202 1 700 1 251 1 730 1 380
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 000 6 000 6 000 6 000 6 046 7 000 7 500 10 327 6 000 0
Kortfristiga skulder 825 742 671 753 2 266 1 459 1 032 1 548 1 413 601
Skulder och eget kapital 21 731 20 855 19 463 18 111 17 907 18 771 18 317 19 507 15 759 8 825
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 838 524 400 827 829 929
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 425 - - - - 0
Löner till övriga anställda 978 847 782 426 351 281 311 299 307 147
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 348 306 291 222 382 386 367 550 612 553
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 2 000 2 000 1 500 400 1 200 2 500
Omsättning 3 353 3 260 3 009 3 118 3 065 3 023 2 457 3 064 3 264 1 821
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 052 1 541 1 505 1 532 1 511 1 512 1 229 1 021 1 072 607
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 413 531 489 326 753 580 529 539 569 541
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 141 1 374 1 193 1 583 633 778 253 -52 148 -307
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,43% 2,43% -1,76% 1,36% -0,03% 23,04% -19,81% -4,73% 76,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,68% 9,60% 9,30% 10,42% 7,64% 2,63% 5,81% 4,29% 9,79% -0,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 59,74% 64,96% 60,15% 61,61% 45,27% 16,31% 43,35% 27,32% 47,98% -3,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 61,48% 46,63% -3,59% 1,96% -54,50% -34,40% 3,83% -1,44% 86,57% 319,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,89% 63,03% 61,96% 58,82% 50,24% 51,85% 50,98% 37,44% 49,89% 88,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 335,27% 293,67% 83,90% 107,97% 27,32% 28,72% 109,11% 97,16% 297,03% 1 068,22%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...