Visa allt om Mariannelunds Bygg och Fastighets Aktiebolag
Visa allt om Mariannelunds Bygg och Fastighets Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 3 383 3 366 3 243 3 589 3 356 3 260 3 175 2 996 2 976 104
Övrig omsättning - - 72 - - - - 41 99 2 273
Rörelseresultat (EBIT) 985 257 368 613 344 800 731 760 1 357 483
Resultat efter finansnetto 529 -224 -147 -6 -362 140 131 99 668 -79
Årets resultat 328 -407 0 6 3 79 56 32 322 148
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 177 12 885 14 758 15 864 16 503 16 307 16 248 15 131 13 743 13 879
Omsättningstillgångar 1 145 396 241 365 383 200 882 939 1 112 1 686
Tillgångar 13 322 13 281 14 999 16 229 16 886 16 507 17 130 16 071 14 854 15 565
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 855 527 934 934 928 1 025 1 046 990 1 058 822
Obeskattade reserver 131 0 17 376 491 558 427 427 427 206
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 11 530 11 922 12 613 13 827 14 166 13 717 13 041 12 689 12 064 12 459
Kortfristiga skulder 806 832 1 435 1 092 1 301 1 207 2 617 1 965 1 306 2 078
Skulder och eget kapital 13 322 13 281 14 999 16 229 16 886 16 507 17 130 16 071 14 854 15 565
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 77 77 4 105
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 22 22 1 659
Utdelning till aktieägare 250 0 0 0 0 100 0 0 100 86
Omsättning 3 383 3 366 3 315 3 589 3 356 3 260 3 175 3 037 3 075 2 377
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 0 0 1 1 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 2 996 2 976 7
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - 100 16
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 311 582 736 1 000 727 1 186 1 110 1 091 1 679 769
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,51% 3,79% -9,64% 6,94% 2,94% 2,68% 5,97% 0,67% 2 761,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,44% 2,01% 2,55% 3,89% 2,21% 4,90% 4,27% 4,73% 9,14% 3,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 29,29% 7,93% 11,78% 17,58% 11,14% 24,82% 23,06% 25,37% 45,63% 465,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 10,02% -12,95% -36,82% -20,26% -27,35% -30,89% -54,65% -34,25% -6,52% -376,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 7,18% 3,97% 6,32% 7,46% 7,64% 8,70% 7,94% 8,07% 9,19% 6,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 142,06% 47,60% 16,79% 33,42% 29,44% 16,57% 33,70% 47,79% 85,15% 81,14%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...