Visa allt om Framtidsutbildning i Helsingborg Aktiebolag
Visa allt om Framtidsutbildning i Helsingborg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 1 794 1 501 1 809 3 131 3 732 3 217 2 183 1 824 1 034 716
Övrig omsättning 27 - - - - - - - - 16
Rörelseresultat (EBIT) 403 442 392 606 516 698 319 406 -82 -247
Resultat efter finansnetto 392 442 390 604 516 697 316 406 -78 -235
Årets resultat 235 259 227 353 286 514 232 377 -78 -219
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 178 48 96 143 191 129 179 22 52 76
Omsättningstillgångar 1 323 1 342 1 333 1 492 1 551 1 509 981 894 392 369
Tillgångar 1 501 1 389 1 429 1 635 1 742 1 638 1 160 916 444 445
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 488 531 623 726 733 727 513 581 204 282
Obeskattade reserver 577 487 377 279 128 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 67 0 0 19 84 94 130 0 0 0
Kortfristiga skulder 369 371 429 612 798 817 517 335 240 164
Skulder och eget kapital 1 501 1 389 1 429 1 635 1 742 1 638 1 160 916 444 445
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 0 310 355 226 195
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 473 533 1 038 1 358 1 091 527 378 304 146
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 98 152 290 471 422 340 248 204 189
Utdelning till aktieägare 289 278 350 156 360 280 300 300 0 0
Omsättning 1 821 1 501 1 809 3 131 3 732 3 217 2 183 1 824 1 034 732
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 4 4 4 3 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 897 751 905 783 933 804 728 608 517 358
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 401 290 355 361 497 405 419 365 431 306
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 440 490 440 654 564 748 377 421 -58 -223
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 19,52% -17,03% -42,22% -16,10% 16,01% 47,37% 19,68% 76,40% 44,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,85% 31,82% 27,50% 37,31% 30,02% 42,92% 27,59% 44,32% -17,34% -52,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 22,46% 29,45% 21,72% 19,48% 14,01% 21,85% 14,66% 22,26% -7,45% -32,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 53,18% 64,69% 49,97% 28,11% 20,18% 21,51% 21,26% 30,65% 14,70% 28,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,50% 65,58% 64,17% 57,71% 47,49% 44,38% 44,22% 63,43% 45,95% 63,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 358,54% 361,73% 310,72% 243,79% 194,36% 184,70% 189,75% 266,87% 163,33% 225,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...